Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Aktualności

Aktualności

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2015 roku

Drukuj informację
dodano: 2015-03-30
26 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze odbyło się kolejne w roku bieżącym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP).
 
 
Na zdjęciu : Jerzy Stawski przewodniczący WRRP,
po lewej stronie siedzi wciemarszałek Romuald Gawlik
  
Posiedzenie rozpoczął przewodniczący rady - Jerzy Stawski. Przywitał on obecnych na spotkaniu członków rady, zaproszonych gości, dyrekcję i pracowników WUP. Na spotkaniu obecni byli Romuald Gawlik - wicemarszałek województwa lubuskiego, Sławomir Kulczyński - dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Klaudiusz Balcerzak - radny Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2014 - 2018. Przewodniczący WRRP odczytał ustalony wcześniej porządek obrad oraz poinformował o konieczności wprowadzenia kolejnego punktu, jakim było oddelegowanie przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
Stanisław Rogulski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych
w Zielonej Górze uzasadniał potrzebę kształcenia młodzieży m.in. w zawodzie mechanik motocyklowy.
 
Zgodnie z ustaleniami w pierwszych punktach spotkania członkowie rady zaopiniowali 13 kierunków kształcenia. Odpowiednie wnioski zostały złożone przez sześć szkół (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli, Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze, Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie, Zespół Szkół Zawodowych w Lubsku). Iwona Małolepsza (inspektor wojewódzki z Wydziału Rynku Pracy WUP) przedstawiła informacje dotyczące poszczególnych zawodów. W tej części spotkania wzięli udział przedstawiciele szkół, którzy odpowiadali na pytania członków i przedstawiali argumenty dotyczące utworzenia wnioskowanych kierunków kształcenia.
 
Propozycje kształcenia w nowych zawodach wzbudziły żywą dyskusję.
Na pierwszym planie: Krzysztof Hnat, z Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości  Zielonej Góry.
 
Po zaopiniowaniu wszystkich kierunków głos zabrał Klaudiusz Balcerzak. Wyraził troskę o kształcenie zawodowe, zwrócił uwagę na koniczność zachęcania młodych ludzi do podejmowania nauki w szkołach zawodowych.
 
Następny punkt dotyczył projektu innowacyjnego pn. „JobFirma jako model pracy z osobami 50+” i omówił go Krzysztof Toruński przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN. W ramach projektu przetestowany został innowacyjny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych z grupy wiekowej, wymagającej szczególnej uwagi na rynku pracy.
 
Zgodnie z ustaleniami w tym miejscu dokonano wyboru spośród członków rady jej przedstawicieli do komisji konkursowej, dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Zostali nimi: Jerzy Stawski oraz Szczepan Słomczyński.
 
Sytuację na lubuskim rynku pracy omówił wicedyrektor WUP - Łukasz Hudziak. Zgodnie z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w kraju wynosiła 12,0%, zaś w województwie lubuskim - 13,2%. Licząc od wartości najmniejszej - zajmujemy 9 pozycję w kraju. Na koniec lutego 2015 r. w rejestrach PUP znajdowało się 49.241 osób. Jest to najmniejsza lutowa liczba bezrobotnych w historii województwa. W centrum zainteresowania urzędów pracy znajdują się przede wszystkim grupy bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, osoby do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia i niepełnosprawni).
 
W dalszej części spotkania członkowie dokonali oceny okresowego sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2014 rok. Informacje na temat realizacji planu pracy WUP przedstawił Waldemar Stępak – p.o. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Omówił szczegółowo najważniejsze zadania poszczególnych wydziałów WUP realizowane w 2014 roku. Podkreślił wsparcie pracowników merytorycznych przez wydziały księgowości i organizacyjno-prawny. Wskazał, iż część z wymienionych przez niego działań omówiona zostanie bardziej szczegółowo w dalszej części posiedzenia.
 
W następnej kolejności zaopiniowano sprawozdanie z realizacji Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014. Edwin Gierasimczyk – naczelnik Wydziału Rynku Pracy podał przykłady działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości i włączenia społecznego, wsparcia pracodawców w tworzeniu miejsc pracy poprzez ich dofinansowanie lub przygotowywanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Łącznie z różnego rodzaju przedsięwzięć skorzystało ponad 209 tys. osób, przy wydatkach na poziomie blisko 542 mln zł.
 
Z informacją nt. przeznaczenia i wykorzystania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2014 roku zapoznał członków WRRP Marcin Morkowski (główny księgowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wyjaśnił on, jakie kwoty środków fakultatywnych Funduszu Pracy zostały wydatkowane m.in. na rozwój systemu informatycznego, informację i poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwa lokalne, szkolenia kadr służb zatrudnienia oraz zwrot członkom kosztów dojazdów na posiedzenia rady.
 
Wykorzystanie środków Funduszu Pracy na realizację programów promocji zatrudnienia omówiła Agata Kurpisz – kierownik Zespołu Programów Rynku Pracy WUP. Przedstawiła wykorzystanie środków, wydatki na poszczególne aktywne formy i liczby osób wspartych w ramach usług i instrumentów rynku pracy. Podkreśliła, iż urzędy pracy promowały, wdrażały i realizowały nową formę wspomagającą przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących (pracodawców i pracowników), tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 
Podsumowanie działań w roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz planowane przez WUP działania na rok 2015 przedstawił Tomasz Linda - naczelnik Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w WUP. Wskazał zrealizowane w ub. r. działania w ramach poddziałania 6.1.3 i 6.1.1 PO KL. Następnie omówił zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach wdrażania EFS w okresie programowania 2014-2020 i przeznaczone na nie środki.
 
Temat działań podejmowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zreferowała Julita Szczepańska-Wróblewska - naczelnik Wydziału ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP. Zapoznała członków z danymi dotyczącymi zaspokojenia roszczeń pracowniczych pracownikom niewypłacalnego pracodawcy oraz środków wydatkowanych na rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy.
 
Wstępnie zaplanowano kolejne spotkanie na czerwiec 2015 roku.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu