Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Drukuj informację
dodano: 2014-10-06
aktualizacja: 2014-10-13
autor informacji: Monika Grynkiewicz
WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w zakresie polityki rynku pracy.
 
Funkcjonowanie rad rynku pracy reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą o promocji oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 630) – zwane dalej rozporządzeniem o radach.
 
Ustawa stanowi, że polityka rynku pracy, realizowana przez władze publiczne, opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Jedną z form takiej współpracy jest działalność rad rynku pracy, podejmowana na szczeblu centralnym (Rada Rynku Pracy), województwa (wojewódzkie rady rynku pracy) i powiatu (powiatowe rady rynku pracy).
 
Do zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy należy w szczególności:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnieniaw województwie;
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
10. współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
 
Źródło: art. 22 ust 5 ustawy o promocji
 
W skład wojewódzkiej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Ponadto marszałek województwa może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki
o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.
 
Źródło: art. 23 ust 2 i 6 ustawy o promocji
 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia o radach, rada wyraża swoje opinie w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Uchwały, w sprawach wymagających opinii rady, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. Głosowania są jawne, natomiast na umotywowany wniosek członka rady rynku pracy, może być zarządzone głosowanie tajne.
Pracami wojewódzkiej rady rynku pracy kieruje przewodniczący.
 
Do zadań przewodniczącego należy inicjowanie i organizowanie prac rady, ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń, przewodniczenie obradom, a także reprezentowanie rady wobec innych organów i instytucji. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani spośród członków rady w głosowaniu jawnym na czas trwania kadencji rady. Posiedzenia wojewódzkiej rady rynku pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady.
 
Kadencja wojewódzkiej rady rynku pracy trwa 4 lata.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy województwa lubuskiego kadencji 2014-2018 została powołana z dniem 17 września 2014 roku.
 
Przewodniczącym WRZ jest Jerzy Stawski - prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, wiceprzewodniczącą jest Maria Chrucka-Krzeszowska – członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. 
 
 
SKŁAD WOJEWÓDZIEJ RADY RYNKU PRACY kadencja 2014 – 2018 
 
1. Jerzy Stawski (przewodniczący WRRP) – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
2. Maria Chrucka-Krzeszowska (wiceprzewodnicząca WRRP) – Region Zielonogórski NSZZ „Solidarność.
3. Grażyna Czerepowicka – Region Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność”.
4. Zbigniew Czmuda – Loża Lubuska Business Centre Club.
5. Tomasz Gniewczyński – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
6. Sławomir Giżycki – Fundacja Inicjatyw Społecznych „Dla Przyszłości” w Gorzowie Wlkp.
7. Krzysztof Hnat – Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.
8. Joanna Karawajew – Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Lubuskiego.
9. dr Jerzy Kaźmierczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr.
10. Andrzej Kuziemski – Lubuska Izba Rolnicza.
11. Bożena Mania – Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego.
12. Eugeniusz Maniecki – Ogólnopolski Związek Bezrobotnych z siedzibą w Ełku, Oddział w Zielonej Górze.
13. Karol Mazur – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
14. Krzysztofa Nalewa – Rada OPZZ Województwa Lubuskiego.
15. Dorota Siedziniewska – Lubuscy Pracodawcy.
16. Szczepan Słomczyński – Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczość w Dobiegniewie.
17. Zbigniew Staszak – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
18. Artur Stępień – Fundacja „Przedsiębiorczość” w Żarach.
19. Stefania Wojnicz – Lubuski Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
20. prof. dr hab. Zdzisław Wołk – Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pedagogiki Społecznej.
21. Leon Żero – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” Województwa Lubuskiego.
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Monika Grynkiewicz

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu