Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015

Drukuj informację
dodano: 2015-01-12
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Dnia 7 stycznia 2015 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęty został do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 (LPD/Z).
 
Już w sierpniu ub. roku podjęto pierwsze działania związane z procedurą przygotowania LPD/Z. Na wstępie ustanowione zostały założenia do konstrukcji planu. Jednocześnie powołany został zespół ds. przygotowania planu na rok 2015. W skład Zespołu weszli eksperci – przedstawiciele właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Wojewody Lubuskiego oraz służb zatrudnienia (PUP i WUP). Przedstawiciele wymienionych podmiotów byli bardzo aktywni i zaangażowani. W trakcie spotkań i podjętych prac zgodnych z przyjętym harmonogramem zadań, opracowali oni wstępny roboczy projekt Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok. Jednostki zaangażowane w jego przygotowanie będą również odpowiadać za jego bieżącą realizację i monitoring.
 
Następnie, w listopadzie 2014 r., projekt LPD/Z przekazany został do zaopiniowania powiatom wchodzącym w skład województwa, wojewódzkiej komisji dialogu społecznego (o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego) oraz do innych partnerów społecznych, w tym wojewódzkiej rady rynku pracy (organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy). W celu zapewnienia jak najszerszego udziału w konsultacjach społecznych, projekt LPD/Z umieszczony został również na stronie internetowej WUP w Zielonej Górze.
 
Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 stanowi uszczegółowienie zapisów dokumentu strategicznego jakim jest Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020. Zawiera on możliwie pełne informacje o planowanych działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich w naszym regionie przez różne (często niezależne od siebie) podmioty. LPD/Z określa priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.
 
Zadania planu zostały pogrupowane w obrębie celów operacyjnych, a następnie w ramach następujących priorytetów: Poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności; Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy; Promocja włączenia zawodowego i społecznego; Wzmacnianie efektywności podejmowanych działań.
 
W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, za priorytetowe uznano działania na rzecz poprawy zasobu miejsc pracy. Przewiduje się realizację inicjatyw, które mają przyczynić się do powstawania miejsc pracy i poprawy ich trwałości. Aby wzmocnić te przedsięwzięcia, należy zadbać o zapewnienie wykwalifikowanej kadry i dążyć do stałego podnoszenia kwalifikacji pracujących i poszukujących pracy, tak aby skala deficytów kadrowych była zminimalizowana. Równocześnie, dbając o harmonijny i zrównoważony rozwój naszego regionu, podejmowane będą kroki w celu włączenia społecznego oraz zawodowego osób i grup posiadających szczególne trudności na rynku pracy. Aktywna integracja wzmacniana będzie poprzez stały rozwój ekonomii społecznej.
 
W plan wpisuje się wiele różnorodnych inicjatyw: poczynając od projektów typowo inwestycyjnych poprzez dofinansowanie miejsc pracy i szkolenia zawodowe, a na doradztwie zawodowym kończąc.
 
Planuje się, że w różnego rodzaju przedsięwzięciach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 uczestniczyć będzie łącznie ponad 114 tys. osób, zaś nakłady szacowane są na poziomie ok. 369 mln zł.

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Monika Grynkiewicz

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Projekt LPD/Z 2015 przygotowany do konsultacji społecznych

Drukuj informację
dodano: 2014-11-26
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Dnia 26 listopada 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie Zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 (LPD/Z). Spotkanie otworzył i poprowadził Pan Łukasz Hudziak - Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – przewodniczący ww. Zespołu.
 
W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych prac związanych z projektem Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015. LPD/Z określa priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia, stanowi operacjonalizację celów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020; uwzględnia strategię rozwoju województwa (w tym w zakresie polityki społecznej) oraz odnosi się do Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.
 
Zadania kontynuowane lub planowane do realizacji na regionalnym rynku pracy wykonywać będą różne niezależne podmioty. Dotychczasowe kierunki działań i cele nie uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich, będą kontynuowane. Zwrócono uwagę, iż 2015 rok dla wielu działań na rynku pracy będzie czasem przejściowym. W przypadku środków UE – finalizowane będą projekty realizowane w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 oraz jednocześnie rozpoczynane będą nowe projekty w okresie programowania na lata 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – dokumenty oczekują na akceptację KE). Realizowane będą działania dotyczące znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (które obejmują swym zasięgiem wiele obszarów dotyczących rynku pracy: bezrobotnych, pracodawców i instytucji rynku pracy). Nadal oczekiwana jest zmiana ustawy o pomocy społecznej.
Priorytety i cele operacyjne LPD/Z zostały szczegółowo opisane wraz ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów. Uwagi i sugestie jakie zgłaszane były do 25 listopada 2014 roku przez Członków ww. Zespołu w poszczególnych częściach LPD/Z zostały uwzględnione w projekcie. Wzorem lat ubiegłych w dokumencie określono również sposób monitorowania i sprawozdawania z realizacji zadań LPD/Z.
 
W ostatniej części spotkania Członkowie Zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 wyrazili swoje opinie i zarekomendowali go do dalszych konsultacji z partnerami rynku pracy.
 
Wicedyrektor WUP Łukasz Hudziak podziękował wszystkim Członkom Zespołu za przybycie, za pracę jaką włożyli w ostateczny kształt dokumentu i na tym zakończył spotkanie.
 
 
 
 

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Monika Grynkiewicz

Zarząd Województwa Lubuskiego uchwalił Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014

Drukuj informację
dodano: 2014-01-24
20 stycznia 2014 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęty został do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 (LPD/Z).
 
We wrześniu ub. roku podjęto pierwsze działania dotyczące przygotowania LPD/Z. Obejmowały one w pierwszej kolejności m.in. ustalenie założeń do konstrukcji oraz utworzenia zespołu ekspertów ds. przygotowania planu na rok 2014. W skład Zespołu weszli przedstawiciele właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Wojewody Lubuskiego oraz służb zatrudnienia (PUP i WUP). Przedstawiciele powyższych jednostek wykazali się zaangażowaniem w przygotowanie planu, a efektem pracy Zespołu było wypracowanie wstępnego roboczego projektu LPD/Z na 2014 rok.
 
W grudniu 2013 roku projekt Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przekazano do zaopiniowania przez samorząd terytorialny i partnerów społecznych, w tym Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia (organowi opiniodawczo-doradczemu Marszałka Województwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, izb rzemieślniczych, związków zawodowych, kółek rolniczych, organizacji pozarządowych i PAN). Projekt LPD/Z umieszczono również na stronie internetowej WUP.
 
Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 stanowi uszczegółowienie zapisów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020 (Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/41/11 z dnia 14.02.2011 r.) Jest możliwie pełnym zestawieniem informacji o planowanych działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich, podejmowanych w regionie lubuskim przez różne (często niezależne od siebie) podmioty.
 
Zadania LPD/Z na rok 2014 zostały pogrupowane w obrębie celów operacyjnych, a następnie w ramach priorytetów, które obejmowały 1. Poprawę zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności; 2. Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy; 3. Promocję włączenia zawodowego i społecznego; 4. Wzmacnianie efektywności podejmowanych działań.
 
W 2014 roku za priorytetowe uznano działania na rzecz poprawy zasobu miejsc pracy. Planuje się realizację inicjatyw przyczyniających się do powstawania miejsc pracy i poprawiania ich trwałości. Wzmocnieniem tych przedsięwzięć będzie dbałość o zapewnienie wykwalifikowanych kadr. Dążyć się będzie do podnoszenia kwalifikacji pracujących i poszukujących pracy, tak aby skala deficytów kadrowych była możliwie najmniejsza. Równocześnie, dbając o harmonijny i zrównoważony rozwój naszego regionu, podejmowane będą kroki w celu włączenia społecznego i zawodowego osób i grup posiadających szczególne trudności na rynku pracy. Aktywna integracja wzmacniana będzie poprzez rozwój ekonomii społecznej.
 
W 2014 roku podejmowanych będzie wiele różnorodnych inicjatyw: od projektów typowo inwestycyjnych poprzez dofinansowanie miejsc pracy i szkolenia zawodowe po doradztwo zawodowe.
 
Planuje się, że w różnego rodzaju przedsięwzięciach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 uczestniczyć będzie łącznie blisko 131 tys. osób, zaś nakłady szacowane są na poziomie 129,7 mln zł.
 
Jednostki zaangażowane w przygotowanie będą również odpowiadać za jego bieżącą realizację i monitoring.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Konsultacje społeczne w sprawie działań rzecz zatrudnienia

Drukuj informację
dodano: 2013-12-17
autor informacji: Monika Grynkiewicz
16 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2014 (LPD/Z). Spotkanie otworzył i poprowadził przewodniczący zespołu Łukasz Hudziak - wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Podsumowano dotychczasowe prace nad projektem LPD/Z, który stanowi operacjonalizację celów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020. Zadania na regionalnym rynku pracy realizowane będą przez wiele podmiotów i uwzględniają wytyczne Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 (nadal obowiązująca, trwają prace nad projektem SPSWL na lata 2014-2020).
 
Dotychczasowe kierunki działań i cele będą kontynuowane. Zwrócono uwagę, iż 2014 rok będzie czasem przejściowym z kilku powodów.
 
W przypadku środków UE – kończone będą projekty realizowane w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 i jednocześnie rozpoczynane będą nowe projekty w okresie programowania na lata 2014-2020 (aktualnie tworzone są dokumenty programowe).
 
Wdrażana będzie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obejmować ma swym zasięgiem wiele obszarów dotyczących rynku pracy (bezrobotnych, pracodawców i instytucji rynku pracy). Planowana jest również zmiana ustawy o pomocy społecznej.
 
Priorytety i cele operacyjne LPD/Z zostały szczegółowo opisane wraz ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów. Uwagi i sugestie, jakie zgłaszane były przez członków zespołu zostały uwzględnione w projekcie. W dokumencie określono sposób monitorowania i sprawozdawania z realizacji zadań LPD/Z.
 
Na koniec członkowie zespołu zarekomendowali projekt do dalszych konsultacji z partnerami rynku pracy.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Drukuj informację
dodano: 2013-11-07
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Dnia 6 listopada 2013 roku o godz. 10.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu, który specjalnie został powołany do przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 (zwany dalej LPD/Z 2014).
 
Posiedzenie Zespołu otworzył jego przewodniczący – Pan Łukasz Hudziak - Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele: Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
Po przywitaniu Członków Zespołu i zaproszonych gości omówiono założenia do konstrukcji Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014. 
 
Następnie przedstawiony został ramowy układ priorytetów i celów operacyjnych Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014. Wstępnie zaproponowany schemat priorytetów i celów, ściśle związany z zapisami w Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020, został przyjęty jednogłośnie.
  
W trakcie spotkania przedstawiono szczegóły harmonogramu prac Zespołu, który obejmuje m.in.: wpisanie zaplanowanych działań na rok 2014 przez odpowiednie jednostki do LPD/Z 2014 w ramach przyjętego układu priorytetów i celów operacyjnych (w formie kart zadaniowych) i przekazanie ich do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ponadto określone zostały wstępne terminy poszczególnych prac Zespołu.
  
W dalszej części spotkania wskazano, iż kolejne spotkanie zaplanowane jest na grudzień. Celem spotkania będzie ostateczne zaakceptowanie powstałego wstępnego projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 oraz przekazanie go do dalszych konsultacji społecznych.
 

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Monika Grynkiewicz

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz
Drukuj informację
dodano: 2013-02-15
aktualizacja: 2013-11-07
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Drukuj informację
dodano: 2013-01-04
aktualizacja: 2013-02-15
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Drukuj informację
dodano: 2012-11-13
aktualizacja: 2013-01-04
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Drukuj informację
dodano: 2012-04-02
aktualizacja: 2012-05-11
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Drukuj informację
dodano: 2011-04-18
aktualizacja: 2012-01-13
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu