Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Drukuj informację
dodano: 2014-10-13
Krajowy Fundusz Szkoleniowego (KFS) daje możliwość przekwalifikowania się lub podniesienia kwalifikacji oraz dostosowania umiejętności do zmieniających się wymagań. KFS adresowany jest do pracodawców i pracowników.
 
Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy i to on proponuje corocznie sposób podziału środków. Minister ustala również ogólnokrajowe priorytety wydatkowania środków KFS, i tak w latach 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczane na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej. Oznacza to, że środki KFS kierowane do pracodawców korzystających ze wsparcia KFS nie mogą być obecnie adresowane do innej grupy wiekowej.
 
W kolejnych latach możliwe jest ustalenie innych priorytetów, które będą ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Specjalnej (przy czym muszą być one zaopiniowane przez Radę Rynku Pracy).
 
Ze środków KFS finansowane będą działania skierowane do pracodawców i pracowników:
 
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
 
Następnie starosta (PUP) rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta (PUP) podpisuje umowy z pracodawcami.
 
Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, mogą być przyznane środki z KFS na sfinansowanie kosztów, kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w wysokości 80% tych kosztów (a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Ponadto wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz MPiPS mogą przeznaczyć środki na:
a) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,
b) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,
c) promocję KFS,
d) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.
 
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych młodocianym

Drukuj informację
dodano: 2014-04-10
Państwo wspiera pracodawców zatrudniających młodocianych poprzez refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych młodocianym.
 
Kwestię refundacji reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę (Dz. U. Nr 77, poz. 518 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę.
 
Z zapisów tego rozporządzenia wynika, iż pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej "wnioskiem o zawarcie umowy", jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów określanych przez samorząd województwa;
b) spełnia warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
 
Stosowny wniosek należy składać do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Wojewódzkiej Komendy OHP, który jest właściwy ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego. 
 
Więcej informacji na temat zasad i trybu ubiegania się o refundację można uzyskać na stronie internetowej OHP w zakładce Rynek Pracy – Refundacja
  
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) do zadań samorządu województwa należy określanie, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę. Wykaz obejmuje swym zasięgiem zawody, w jakich kształcą się młodzi ludzie w zasadniczych szkołach zawodowych na podbudowie gimnazjum oraz zawody pozaszkolne, w których również może odbywać się nauka zawodu.
 
Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.), na podstawie którego samorząd województwa określa wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.
 
Uchwałą Nr XLVI/547/14 z dnia 24 marca 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego określił wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę.
 
Uchwała dostępna jest na stronie internetowej:
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: Dziennik Urzędowy-Uchwała SWL
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Uchwała SWL
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Iwona Małolepsza
Drukuj informację
dodano: 2013-04-24
aktualizacja: 2014-04-10
Drukuj informację
dodano: 2012-07-19
aktualizacja: 2014-08-19
Drukuj informację
dodano: 2010-08-19
aktualizacja: 2010-08-30
Drukuj informację
dodano: 2010-04-15
aktualizacja: 2011-06-06
autor informacji: Iwona Małolepsza
Drukuj informację
dodano: 2011-06-06
autor informacji: Iwona Małolepsza
Drukuj informację
dodano: 2010-04-15
autor informacji: Iwona Małolepsza
Drukuj informację
dodano: 2010-04-15
aktualizacja: 2013-09-09
autor informacji: Iwona Małolepsza
Drukuj informację
dodano: 2010-04-15
autor informacji: Iwona Małolepsza
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu