Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Partnerstwo lokalne na rzecz kształcenia ustawicznego

Partnerstwo lokalne na rzecz kształcenia ustawicznego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Drukuj informację
dodano: 2014-10-13
Krajowy Fundusz Szkoleniowego (KFS) daje możliwość przekwalifikowania się lub podniesienia kwalifikacji oraz dostosowania umiejętności do zmieniających się wymagań. KFS adresowany jest do pracodawców i pracowników.
 
Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy i to on proponuje corocznie sposób podziału środków. Minister ustala również ogólnokrajowe priorytety wydatkowania środków KFS, i tak w latach 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczane na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej. Oznacza to, że środki KFS kierowane do pracodawców korzystających ze wsparcia KFS nie mogą być obecnie adresowane do innej grupy wiekowej.
 
W kolejnych latach możliwe jest ustalenie innych priorytetów, które będą ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Specjalnej (przy czym muszą być one zaopiniowane przez Radę Rynku Pracy).
 
Ze środków KFS finansowane będą działania skierowane do pracodawców i pracowników:
 
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
 
Następnie starosta (PUP) rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta (PUP) podpisuje umowy z pracodawcami.
 
Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, mogą być przyznane środki z KFS na sfinansowanie kosztów, kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w wysokości 80% tych kosztów (a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Ponadto wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz MPiPS mogą przeznaczyć środki na:
a) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,
b) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,
c) promocję KFS,
d) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.
 
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Wsparcie kształcenia ustawicznego w procesie zmian

Drukuj informację
dodano: 2014-06-27
aktualizacja: 2014-07-01
25 czerwca 2014 r. w Lubuskiej Komendzie Wojewódzkiej OHP w Zielonej Górze (LWK OHP) odbyło się spotkanie nt.: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w procesie zmian”. Na spotkaniu obecni byli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, urzędu marszałkowskiego, kuratorium oświaty, uczelni wyższych i szkół zawodowych.
 
 
Uczestników spotkania przywitał  Łukasz Hudziak - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Jako pierwsza głos zabrała  Bogna Ferensztajn - lubuski kurator oświaty, która omówiła zmiany w kształceniu zawodowym na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej w latach 2011-2013. Pani kurator przedstawiła dane na temat liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz liczby szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych powiatach. Podsumowując swój referat  zwróciła uwagę na wyniki zdawalności egzaminów zawodowych w zawodach robotniczych i technikalnych oraz podkreśliła tendencje zmiany liczby uczniów w klasach pierwszych.
 
 
Refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego według zawodów w latach 2011-2013 omówiła  Agnieszka Wawszczak przedstawiciel LWK OHP. Podała szczegółowe informacje na temat wydatkowania środków Funduszu Pracy na realizację refundacji oraz omówiła szczegółowe zasady odbywania przez osoby młodociane nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 
Następnie głos zabrał Grzegorz Königsberg - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, który w swojej wypowiedzi m.in. omówił zasady odbywania kwalifikacyjnych kursów zawodowych na przykładzie kursów organizowanych w CKZiU „Elektryk”. Przypomniał, iż kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia.
 
 
Łukasz Hudziak wicedyrektor WUP przedstawił referat na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jako nowej formy wsparcia kształcenia pracowników. Podkreślił, iż KFS jest narzędziem adresowanym do pracodawców, wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. W swoim wystąpieniu wskazał, iż docelowo środki KFS będą stanowić 2% przychodów Funduszu Pracy, rocznie będzie to kwota ok. 200 mln zł. Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy, który ustala ogólnokrajowe priorytety wydatkowania środków KFS i proponuje sposób podziału środków. Jak szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego otrzymają w 2014 roku łącznie 830,0 tys. zł.
 
Możliwości wsparcia dostosowywania kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb pracodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przedstawiła Dominka Dauksza kierownik Projektów Własnych i Systemowych Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego. W swoim wystąpieniu przedstawiła cele Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, jego założenia. Ponadto szczegółowo omówiła Oś Priorytetową 6-Regionalny rynek pracy (PI 8.9 cel: Dostosowanie przedsiębiorstw i osób pracujących do zmian zachodzących w gospodarce) oraz Oś Priorytetową 8 - Nowoczesna edukacja (PI 10.3 cel: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych). W swoim wykładzie podkreśliła, iż kluczowym elementem systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych będzie Rejestr Usług Rozwojowych, który prowadzić będzie PARP. W rejestrze tym znajdą się informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich ofercie.
 
 
Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane w toku spotkania:

 

osoba, która wprowadziła treść informacji: Iwona Małolepsza
Drukuj informację
dodano: 2013-04-24
aktualizacja: 2014-04-10
Drukuj informację
dodano: 2012-06-22
aktualizacja: 2012-08-31
autor informacji: Iwona Małolepsza
Drukuj informację
dodano: 2011-06-17
aktualizacja: 2012-06-22
Drukuj informację
dodano: 2010-06-17
aktualizacja: 2010-08-06
autor informacji: Iwona Małolepsza
Drukuj informację
dodano: 2009-12-22
aktualizacja: 2010-02-15
Drukuj informację
dodano: 2009-09-25
aktualizacja: 2009-09-30
Drukuj informację
dodano: 2009-03-11
aktualizacja: 2009-04-09
autor informacji: Edwin Gierasimczyk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu