Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Nowa pomoc na ochronę miejsc pracy firmom dotkniętym rosyjskim embargiem

Drukuj informację
dodano: 2015-02-18
aktualizacja: 2015-02-19
autor informacji: Julita Szczepańska - Wróblewska
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż ustawą z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 28.01.2015 r. poz. 150) została zmieniona ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291).
Zmiany weszły w życie 1 lutego 2015 r.
 
Adresatami zmian wprowadzonych ustawą z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), którzy m.in. na skutek rosyjskiego embarga ponieśli straty w działalności gospodarczej i usługowej związanej z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi lub chowem bądź hodowlą zwierząt.
 
Z rozwiązań tych będą mogły skorzystać firmy, u których obroty gospodarcze spadły o co najmniej 15%, liczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych trzech kolejnych miesięcy przypadających po 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem z roku poprzedniego.
 
Pomoc udzielana przedsiębiorcy na rzecz ochrony miejsc pracy stanowi pomoc de minimis.
 
Przedsiębiorca, który będzie chciał otrzymać wsparcie w formie dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, nie może mieć zaległości w opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy. Ustawodawca przewiduje jednak wyjątki od tego zapisu. Jednym z nich jest np. sytuacja, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
 
Przedsiębiorca, który chce skorzystać z dobrodziejstwa ww. ustawy, składa wniosek do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa o przyznanie świadczeń na:
 
• częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego;
• częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;
• opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń.
 
Przedsiębiorca może również ubiegać się o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. Wniosek ten winien złożyć do właściwego ze względu na siedzibę firmy starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu).
 
Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki ustawowe, marszałek województwa zawiera z nim umowę o wypłatę świadczeń. Przedsiębiorca ten może uzyskać nawet sześciomiesięczne wsparcie mające na celu ochronę miejsc pracy. Za jeden miesiąc maksymalna wysokość bezzwrotnej pomocy przedsiębiorcy na jednego pracownika stanowi sumę kwoty zasiłku dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2014 r. jest to kwota 831,10 zł), składek na ubezpieczenia społeczne należnych od świadczeń, co daje na jednego pracownika maksymalną comiesięczną kwotę wsparcia w wysokości 945,04 zł. Przedsiębiorcy przysługują również z FGŚP środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń.
 
Celem ustawy jest ochrona miejsc pracy, dlatego też przedsiębiorca w czasie pobierania świadczeń na rzecz pracownika nie może mu wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy to trzech miesięcy przypadających po okresach pobierania świadczeń.
 
Wszystkie świadczenia wynikające z ustawy, w tym także dotyczące kosztów szkolenia pracowników, będą finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Minister właściwy ds. pracy – dysponent funduszu na pomoc przedsiębiorcom przeznaczył środki finansowe w wysokości 500 mln zł - z tego 250 mln zł w 2015 r. i 250 mln. zł w 2016 r.
 
Rząd ocenia, że dzięki nowym rozwiązaniom zostaną obniżone koszty pracy w przedsiębiorstwach dotkniętych embargiem rosyjskim, a w efekcie poprawi się ich sytuacja finansowa. Firmy będą też mogły utrzymać poziom zatrudnienia, co zapewni im gotowość do powrotu do stuprocentowej działalności w przypadku poprawy koniunktury.
 
Wnioski przedsiębiorców z województwa lubuskiego o przyznanie świadczeń rozpoznaje wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Tam też można zasięgnąć informacji na temat udzielanej pomocy mającej na celu ochronę miejsc pracy.

65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
tel. 68 456 77 08
 
Akty prawne:
 
 
Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wersja on-line na stronie www.fgsp.gov.pl Wnioski i wykazy, Generator Elektroniczny on-line wniosków i wykazów)
 
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Warto przedsiębiorcom sięgnąć po wsparcie, by przetrwać trudny czas.

Drukuj informację
dodano: 2014-02-05
aktualizacja: 2014-02-18
autor informacji: Małgorzata Kordoń
Ustawa związana z ochroną miejsc pracy, nazywana potocznie antykryzysową, uratowała w województwie lubuskim 78 osób przed utratą zatrudnienia. A obowiązuje zaledwie dwa i pół miesiąca. Chcemy, aby informacja o pomocy przedsiębiorcom dotarła do najmniejszych firm, by mogły przetrwać trudny czas.
 
Ustawa zakłada wsparcie finansowe dla firm, które z powodu przejściowych trudności, wpadły w tarapaty. Przewiduje ona płatny przestój ekonomiczny finansowany z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obniżenie pracownikom wymiaru etatu i dopłacenie z funduszu do ich pensji oraz dopłatę do składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Lubuscy przedsiębiorcy zareagowali od razu na te nowe możliwości wsparcia. Jeszcze w ubiegłym roku wpłynęły cztery wnioski. Jeden pracodawca nie spełniał warunków. Troje pozostałych podpisało umowy z FGŚP i już otrzymali lub lada dzień dostaną przyznaną pomoc finansową.
 
Dwa kolejne wnioski wpłynęły do Wydziału FGŚP w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w styczniu br. Jeden został rozpatrzony pozytywnie. Drugi wniosek przedsiębiorca musi poprawić.
 
Podsumowując: od dnia wejścia w życie ustawy, w Lubuskiem, ochroniono 78 miejsc pracy, a przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie w kwocie ponad 431,5 tys. zł. Firmy są z branży budowlanej i gastronomicznej, zatrudniają do 10, 20 i 50 pracowników.
 
W całym kraju w styczniu 2014 roku z tej ustawy skorzystało 48 firm, głównie małych i średnich, najczęściej z budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. Rząd na wsparcie firm przeznaczył 204 mln zł do połowy bieżącego roku. Dotychczas wydano 5 mln zł. Pieniądze więc są i warto się o nie postarać.
 
Jest jeszcze jeden powód dla którego przedsiębiorcy powinni zainteresować się tym wsparciem jak najszybciej. Od czerwca 2014 roku zmieniają się zasady przyznawania tej pomocy. Obecnie pomoc może otrzymać firma, której obroty spadły o 15 procent i nie zalega z płaceniem składek do ZUS. Od połowy roku będzie brana pod uwagę także stopa bezrobocia.
 
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze można uzyskać informacje o tym, która firma spełnia wymagania, można liczyć na wskazówki, jak wypełnić wnioski i załatwić wszystkie formalności.
 
Zapraszamy do naszej siedziby w Zielonej Górze przy ulicy Wyspiańskiego 15, pokój nr 8 (parter).
 
Informacji udzielamy także telefonicznie: 68 456 77 08
 
oraz mailowo: wup@wup.zgora.pl
 
Informacje są również w ulotce .
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Drukuj informację
dodano: 2013-12-11
aktualizacja: 2014-02-05
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o wejściu w życie ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1291) - akty prawne.
 
Wprowadzone przepisy regulują zasady udzielania przedsiębiorcy pomocy w formie dopłat do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – ulotka.
 
Wnioski przedsiębiorców z województwa lubuskiego rozpatruje Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 15, tel. 68 4567708.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
Drukuj informację
dodano: 2012-10-03
autor informacji: Julita Szczepańska-Wróblewska
Drukuj informację
dodano: 2011-12-30
aktualizacja: 2012-06-29
autor informacji: Małgorzata Kordoń
Drukuj informację
dodano: 2012-01-03
autor informacji: Ju;ita Szczepańska-Wróblewska
Drukuj informację
dodano: 2011-12-30
aktualizacja: 2012-01-03
autor informacji: Julita Szczepańska-Wróblewska
Drukuj informację
dodano: 2012-04-02
aktualizacja: 2012-06-27
autor informacji: Julita Szczepańska - Wróblewska
Drukuj informację
dodano: 2011-12-30
aktualizacja: 2012-01-03
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu