Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Rejestr agencji zatrudnienia

Rejestr agencji zatrudnienia

Wykaz agencji zatrudnienia

Drukuj informację
dodano: 2009-02-18
aktualizacja: 2014-11-12
autor informacji: Dorota Wróblewska - Koper
Wykaz agencji zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl
 
Świadczenie usług w zakresie:
  • pośrednictwa pracy,
  • doradztwa personalnego,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pracy tymczasowej
- wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz uzyskania certyfikatu marszałka województwa potwierdzającego ten wpis.
 
Procedurę dokonywania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz warunki prowadzenia działalności agencji zatrudnienia określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
 
Wniosek o wpis do rejestru, którego formularz określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 899), należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, który jest jednostką organizacyjną samorządu województwa lubuskiego realizującą m.in. zadanie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.
 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje, że podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia lub prowadzący agencje zatrudnienia nie może zalegać z podatkami, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania, powinien być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 – 121b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.
 
Wniosek o wpis do rejestru może być złożony w postaci elektronicznej. Wniosek składany w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym (zgodnie ze wzorem wniosku) oraz powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Agencje zatrudnienia mogą pobierać kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:
a) dojazd i powrót osoby skierowanej,
b) wydanie wizy,
c) badania lekarskie,
d) tłumaczenia dokumentów;
 
Agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy o promocji od osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, nie mogą pobierać kwot innych niż wymienione powyżej. Przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji (wymienione powyżej), związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą – obowiązek ten stosuje się odpowiednio do osób kierowanych za granicę w celu nabywania umiejętności praktycznych, w formie odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego – niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.
 
Agencje zatrudnienia mają m.in. obowiązek:
 
a) agencje zatrudnienia świadczące usługę w zakresie pośrednictwa pracy polegającego na kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obowiązane są do zawierania pisemnej umowy z osobami kierowanymi. Umowa powinna w szczególności określać: pracodawcę zagranicznego, okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne; warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia, zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń, kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą (poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów), informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy; inne zobowiązania stron.
 
b) agencje zatrudnienia świadczące usługę w zakresie pośrednictwa pracy polegającego na kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obowiązane są do zawierania pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą. Umowa powinna w szczególności określać: liczbę miejsc pracy, okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne; zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 
c) poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o tym, że udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych;
 
d) prowadzenia wykazu podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za granicą, zawierającego w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu;
 
e) prowadzenia wykazu osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby oraz w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu, do którego skierowano osobę do pracy za granicą, oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu, okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 
f) w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencje zatrudnienia są obowiązane umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „oferty pracy tymczasowej”;
 
g) przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 
h) współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.
 
Agencja zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18 c ustawy o promocji, są obowiązane do niezwłocznego zwrócenia osobie, na rzecz której świadczą lub świadczyły usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek, złożonych przez nią oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
 
Agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy o promocji, nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 
Obowiązkiem agencji zatrudnienia jest poinformowanie marszałka województwa o:
 
a) każdej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, dotyczących: oznaczenia podmiotu, adresu zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresów, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, przy czym art. 18e ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stosuje się odpowiednio;
b) zaprzestaniu działalności,
c) zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.
 
Powyższa informacja może być złożona w postaci elektronicznej. Powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Szczegółowych informacji udziela Dorota Wróblewska-Koper oraz Pan Łukasz Tarnawski tel. 68 456 76 87, e- mail: dwia@wup.zgora.pl; L.Tarnawski@wup.zgora.pl
 
Przypominamy, że agencje zatrudnienia mają obowiązek przekazywania informacji o działalności agencji zatrudnienia do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni. Informacje te należy przesyłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
 
Karty usług publicznych:
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Dorota Wróblewska - Koper

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu