Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Najczęśćiej zadawane pytania

dodano: 2008-11-26
aktualizacja: 2011-02-16
 
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (instytucji wdrażającej) dla trzech działań w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oto odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej przez zainteresowanych projektodawców.
 
1. Jakie dokumenty finansowe określające sytuację finansową Beneficjenta powinien przedłożyć podmiot prowadzący działalność poniżej jednego roku, który nie zamykał dotychczas roku obrotowego?
 
Podmiot ubiegający się o dofinansowanie spełniający przesłanki, o których mowa powyżej, powinien przedłożyć:
a) bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego inny dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego) za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
 
2. Jakie dokumenty finansowe określające sytuację finansową Beneficjenta powinien przedłożyć podmiot będący jednostką sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego? 
 
Podmiot ubiegający się o dofinansowanie spełniający przesłanki, o których mowa powyżej, powinien przedłożyć:
a) sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy lub
b) uchwała o przyjęciu budżetu/projektu (bez załączników finansowych do uchwały)
 
UWAGA: po dokonaniu planowanej przez Instytucję Zarządzającą PO KL modyfikacji „Zasad dokonywania wyboru projektów” jednostki sektora finansów publicznych nie będą zobowiązane do przedstawienia załączników określających sytuację finansową.
 
3. Czy studenci studiów dziennych kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.1?
 
W ramach Poddziałania 6.1.1 pomoc kierowana jest do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia oraz zdolnych i gotowych do jego podjęcia
w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Tym samym należy uznać, iż studenci studiów dziennych nie spełniają powyższego warunku, a zatem nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.1.
 
4. W jaki sposób należy dokumentować i rozliczać wynagrodzenie właściciela firmy (projektodawcy), który jednocześnie pełni funkcję koordynatora lub trenera?
 
Nota księgowa jest dokumentem umożliwiającym rozliczenie wynagrodzenia w projekcie właściciela firmy (projektodawcy), który jednocześnie pełni funkcję koordynatora lub trenera.
 
5. W jaki sposób należy określić kwalifikowalność uczestnika projektu?
 
Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie w momencie jego rekrutacji, czyli przystąpienia do projektu i ten moment uczestnik powinien posiadać wymaganyw projekcie status np. osoby zatrudnionej, potwierdzony stosownym dokumentem, jak choćby oświadczeniem uczestnika projektu. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów poświadczających kwalifikowalność uczestników projektu, która może być kontrolowana przez uprawnione podmioty w trakcie kontroli projektu na miejscu.
 
6. W jaki sposób należy rozwiązać kwestie związane z podatkiem VAT w projektach składanych w partnerstwie?
 
W przypadku projektów składanych w partnerstwie, jeżeli podmioty realizujące projekt mają różne sytuacje w odniesieniu do możliwości kwalifikowania podatku VAT to w punkcie 4.5 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy ująć podatek VAT jako koszt kwalifikowalny i w budżecie projektu wykazać kwoty brutto wyłącznie w przypadku tych zakupów i usług, w odniesieniu do których VAT jest kwalifikowalny. Jednocześniew szczegółowym budżecie projektu beneficjent powinien umieścić w uzasadnieniu opis wskazujący pozycje szczegółowego budżetu, w których wykazano VAT oraz określenie którego dotyczy podatek, lidera czy partnera (którego) projektu.
 
7. Czy w sytuacji, gdy pracownik wykonuje zadania na rzecz projektu w niepełnym wymiarze czasu pracy możliwe jest kwalifikowanie premii i nagród?
 
W sytuacji, o której mowa powyżej, możliwe jest kwalifikowanie wypłacanych pracownikowi premii i nagród:
a) w pełnej wysokości, jeżeli na podstawie regulaminu przyznawania nagród i premiilub innego dokumentu (np. zakresu czynności służbowych pracownika, opisu stanowiska pracy lub umowy o pracę) wynika, iż nagrody i premie są wypłacane pracownikowi jedynie
w związku z wykonywaniem zadań na rzecz projektu,
 
b) proporcjonalnie, na zasadach jak dla wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli z dokumentu,o którym mowa w pkt. a nie wynika, iż nagrody i premie są wypłacane wyłącznie w związku z wykonywaniem przez pracownika dodatkowych zadań na rzecz projektu.
 
8. Jak należy interpretować typ projektu „identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie”?
 
Wskazany typ projektu nie oznacza prowadzenia „badań” dotyczących potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W ramach powyższego typu projektu możliwe jest dokonywanie indywidualnej analizy potrzeb i oczekiwań klientów instytucji rynku pracy, w tym poprzez wykorzystanie Indywidualnych Planów Działania oraz innych narzędzi stosowanych w ramach poradnictwa  zawodowego, umożliwiających zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych osoby pozostającej bez zatrudnienia.
 
9. Co oznacza pojęcie „Indywidualny Plan Działania”?
 
Indywidualny Plan Działania oznacza plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.
 
10. Czy organizacja szkoleń oraz staży zawodowych wymaga stosowania odpowiednich przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
 
Organizacja szkoleń oraz staży zawodowych w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL nie wymaga stosowania odpowiednich przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
11. Czy zostały określone stawki stypendiów stażowych oraz dodatków szkoleniowych w ramach projektów składanych w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL?
 
Instytucja Zarządzająca PO KL zdecydowała o ujednoliceniu stawek stypendiów stażowych oraz dodatków szkoleniowych w ramach projektów składanych w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL. Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia, natomiast osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 4, 00 PLN brutto za godzinę uczestniczenia w szkoleniu.
 
12. Czy możliwa jest realizacja projektu, który zakłada realizację stażu u podmiotu będącego jednocześnie projektodawcą ?
 
Możliwa jest realizacja projektu, który zakłada realizację stażu u podmiotu będącego jednocześnie projektodawcą.
 
13. Jak należy interpretować typ projektu „wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza”?
 
Celem typu projektu „wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza” jest stworzenie warunków dla zdobycia doświadczenia zawodowego przez osobę, która świadczy pracę ochotniczo i bez pobierania z tego tytułu regularnego wynagrodzenia. W tym przypadku nie ma znaczenia czy wolontariat został zorganizowany w ramach projektu, czy też wsparciem zostaną objęte osoby posiadające status wolontariusza jeszcze przed przystąpieniem do projektu, pod warunkiem, że wpisują się one w kryteria grupy docelowej.
 
14. Jak należy interpretować typ projektu „wpieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania”?
 
Typ projektu „wpieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania” ma na celu wspieranie rozwiązań ułatwiających osobom pozostającym bez zatrudnienia podjęcie pracy, bądź też uzyskanie wsparcia prowadzącego do jej podjęcia poza miejscem zamieszkania. Jednocześnie realizując powyższy typ projektu należy pamiętać o zapewnieniu efektywności kosztowej realizowanego wsparcia oraz o proporcjonalności nakładów w stosunku do osiągniętych efektów, np. nie jest wskazane refinansowanie kosztów zakwaterowania uczestnikowi projektu przez okres dłuższy niż pół roku.
 
15. Jak należy interpretować typ projektu „wsparcie doradczo – szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)” ?
 
W przypadku typu projektu „wsparcie doradczo – szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)”, pracownikowi udzielana jest pomoc w przystosowaniu do wymagań stawianych mu przez pracodawcę, służąca zdobyciu kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w  iejscu pracy. Po odbyciu np. szkolenia lub innej formy aktywizacji zawodowej realizowanej w ramach projektu pracownik otrzymuje ofertę zatrudnienia u wskazanego pracodawcy, przy czym podjęte zatrudnienie nie jest elementem wsparcia realizowanego w ramach projektu. Wsparcie pomostowe oferowanena kolejnym etapie realizacji projektu ma na celu wspomóc pracownika w dostosowaniudo wymagań stawianych mu przez pracodawcę (ten typ pomocy jest szczególnie istotny w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, które mają trudności z dostosowaniem się do wymogów stawianych im w miejscu pracy). Świadczone wsparcie pomostowe stanowi korzyść na rzecz uczestnika projektu. Biorąc pod uwagę powyższe należy zapewnić, by pomoc szkoleniowa lub doradcza kierowana do zatrudnionego pracownika była świadczona poza godzinami pracy oraz poza miejscem pracy, przez podmiot zewnętrzny w stosunku do pracodawcy.
W przeciwnym wypadku tego typu wsparcie będzie traktowane jako pomoc publiczna dla pracodawcy.
 
16. Czy w ramach projektów składanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL konieczny jest wkład własny?
 
W ramach projektów składanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wkład własny nie jest wymagany (z wyjątkiem projektów dotyczących pomocy publicznej).
 
17. W jaki sposób należy potwierdzać status Beneficjenta Ostatecznego?
 
W opinii Instytucji Zarządzającej PO KL dokumentem potwierdzającym status – jako osoby pozostającej bez zatrudnienia, osoby niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia – uczestników projektu realizowanego w konkursie w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL może być oświadczenie składane na etapie rekrutowania do projektu. Oświadczenie powinno zawierać informacje pozwalające stwierdzić, iż dana osoba spełnia warunek pozostawania bez zatrudnienia, tzn. jest w wieku produkcyjnym, niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie czasu pracy. Natomiast od Beneficjentów Ostatecznych, którzy są zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy wymagane jest odpowiednie zaświadczenie ze wskazanej instytucji.
 
18. Czy Beneficjentami Ostatecznymi Poddziałania 6.1.1 PO KL mogą być osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe?
 
W przypadku osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe, co do zasady nie ma przeciwwskazań do objęcia tych osób wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL, o ile spełniają one kryteria definicji osób pozostających bez zatrudnienia oraz są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie czasu pracy.
 
19. Czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia kwalifikują się jako Beneficjenci Ostateczni projektu?
 
Osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego nie mogą być kwalifikowane jako Beneficjenci Ostateczni projektu. 
 
20. Jak należy kwalifikować udział tej samej osoby w różnych szkoleniach w ramach jednego projektu?
 
Każda osoba fizyczna biorąca udział w projekcie liczona jest tylko jeden raz. Jeżeli Beneficjent przewiduje możliwość uczestnictwa tej samej osoby w więcej niż jednym szkoleniu należy odpowiednio zmniejszyć przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem.
 
21. Czy w ramach PO KL możliwe jest zlecanie zadań w ramach projektu?
 
W ramach PO KL nie ma ograniczeń w zlecaniu części zadań podwykonawcom. Jednakże należy w tym zakresie kierować się zasadami racjonalności i celowości, np. zadania, które Beneficjent jest w stanie zrealizować samodzielnie nie powinny być przedmiotem zlecenia. Wymogiem oczywistym jest konieczność stosowania Prawa zamówień publicznych. Poziom podzlecania jest uwarunkowany specyfiką konkretnego projektu.
 
(awg)
 
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu