Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015

dodano: 2015-01-12
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Dnia 7 stycznia 2015 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęty został do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 (LPD/Z).
 
Już w sierpniu ub. roku podjęto pierwsze działania związane z procedurą przygotowania LPD/Z. Na wstępie ustanowione zostały założenia do konstrukcji planu. Jednocześnie powołany został zespół ds. przygotowania planu na rok 2015. W skład Zespołu weszli eksperci – przedstawiciele właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Wojewody Lubuskiego oraz służb zatrudnienia (PUP i WUP). Przedstawiciele wymienionych podmiotów byli bardzo aktywni i zaangażowani. W trakcie spotkań i podjętych prac zgodnych z przyjętym harmonogramem zadań, opracowali oni wstępny roboczy projekt Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok. Jednostki zaangażowane w jego przygotowanie będą również odpowiadać za jego bieżącą realizację i monitoring.
 
Następnie, w listopadzie 2014 r., projekt LPD/Z przekazany został do zaopiniowania powiatom wchodzącym w skład województwa, wojewódzkiej komisji dialogu społecznego (o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego) oraz do innych partnerów społecznych, w tym wojewódzkiej rady rynku pracy (organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy). W celu zapewnienia jak najszerszego udziału w konsultacjach społecznych, projekt LPD/Z umieszczony został również na stronie internetowej WUP w Zielonej Górze.
 
Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 stanowi uszczegółowienie zapisów dokumentu strategicznego jakim jest Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020. Zawiera on możliwie pełne informacje o planowanych działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich w naszym regionie przez różne (często niezależne od siebie) podmioty. LPD/Z określa priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.
 
Zadania planu zostały pogrupowane w obrębie celów operacyjnych, a następnie w ramach następujących priorytetów: Poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności; Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy; Promocja włączenia zawodowego i społecznego; Wzmacnianie efektywności podejmowanych działań.
 
W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, za priorytetowe uznano działania na rzecz poprawy zasobu miejsc pracy. Przewiduje się realizację inicjatyw, które mają przyczynić się do powstawania miejsc pracy i poprawy ich trwałości. Aby wzmocnić te przedsięwzięcia, należy zadbać o zapewnienie wykwalifikowanej kadry i dążyć do stałego podnoszenia kwalifikacji pracujących i poszukujących pracy, tak aby skala deficytów kadrowych była zminimalizowana. Równocześnie, dbając o harmonijny i zrównoważony rozwój naszego regionu, podejmowane będą kroki w celu włączenia społecznego oraz zawodowego osób i grup posiadających szczególne trudności na rynku pracy. Aktywna integracja wzmacniana będzie poprzez stały rozwój ekonomii społecznej.
 
W plan wpisuje się wiele różnorodnych inicjatyw: poczynając od projektów typowo inwestycyjnych poprzez dofinansowanie miejsc pracy i szkolenia zawodowe, a na doradztwie zawodowym kończąc.
 
Planuje się, że w różnego rodzaju przedsięwzięciach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 uczestniczyć będzie łącznie ponad 114 tys. osób, zaś nakłady szacowane są na poziomie ok. 369 mln zł.

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Monika Grynkiewicz

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze