Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Projekt LPD/Z 2015 przygotowany do konsultacji społecznych

dodano: 2014-11-26
autor informacji: Monika Grynkiewicz
Dnia 26 listopada 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie Zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 (LPD/Z). Spotkanie otworzył i poprowadził Pan Łukasz Hudziak - Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – przewodniczący ww. Zespołu.
 
W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych prac związanych z projektem Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015. LPD/Z określa priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia, stanowi operacjonalizację celów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020; uwzględnia strategię rozwoju województwa (w tym w zakresie polityki społecznej) oraz odnosi się do Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.
 
Zadania kontynuowane lub planowane do realizacji na regionalnym rynku pracy wykonywać będą różne niezależne podmioty. Dotychczasowe kierunki działań i cele nie uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich, będą kontynuowane. Zwrócono uwagę, iż 2015 rok dla wielu działań na rynku pracy będzie czasem przejściowym. W przypadku środków UE – finalizowane będą projekty realizowane w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 oraz jednocześnie rozpoczynane będą nowe projekty w okresie programowania na lata 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – dokumenty oczekują na akceptację KE). Realizowane będą działania dotyczące znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (które obejmują swym zasięgiem wiele obszarów dotyczących rynku pracy: bezrobotnych, pracodawców i instytucji rynku pracy). Nadal oczekiwana jest zmiana ustawy o pomocy społecznej.
Priorytety i cele operacyjne LPD/Z zostały szczegółowo opisane wraz ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów. Uwagi i sugestie jakie zgłaszane były do 25 listopada 2014 roku przez Członków ww. Zespołu w poszczególnych częściach LPD/Z zostały uwzględnione w projekcie. Wzorem lat ubiegłych w dokumencie określono również sposób monitorowania i sprawozdawania z realizacji zadań LPD/Z.
 
W ostatniej części spotkania Członkowie Zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 wyrazili swoje opinie i zarekomendowali go do dalszych konsultacji z partnerami rynku pracy.
 
Wicedyrektor WUP Łukasz Hudziak podziękował wszystkim Członkom Zespołu za przybycie, za pracę jaką włożyli w ostateczny kształt dokumentu i na tym zakończył spotkanie.
 
 
 
 

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Monika Grynkiewicz
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze