Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Zarząd Województwa Lubuskiego uchwalił Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014

dodano: 2014-01-24
20 stycznia 2014 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęty został do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 (LPD/Z).
 
We wrześniu ub. roku podjęto pierwsze działania dotyczące przygotowania LPD/Z. Obejmowały one w pierwszej kolejności m.in. ustalenie założeń do konstrukcji oraz utworzenia zespołu ekspertów ds. przygotowania planu na rok 2014. W skład Zespołu weszli przedstawiciele właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Wojewody Lubuskiego oraz służb zatrudnienia (PUP i WUP). Przedstawiciele powyższych jednostek wykazali się zaangażowaniem w przygotowanie planu, a efektem pracy Zespołu było wypracowanie wstępnego roboczego projektu LPD/Z na 2014 rok.
 
W grudniu 2013 roku projekt Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przekazano do zaopiniowania przez samorząd terytorialny i partnerów społecznych, w tym Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia (organowi opiniodawczo-doradczemu Marszałka Województwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, izb rzemieślniczych, związków zawodowych, kółek rolniczych, organizacji pozarządowych i PAN). Projekt LPD/Z umieszczono również na stronie internetowej WUP.
 
Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 stanowi uszczegółowienie zapisów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020 (Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/41/11 z dnia 14.02.2011 r.) Jest możliwie pełnym zestawieniem informacji o planowanych działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich, podejmowanych w regionie lubuskim przez różne (często niezależne od siebie) podmioty.
 
Zadania LPD/Z na rok 2014 zostały pogrupowane w obrębie celów operacyjnych, a następnie w ramach priorytetów, które obejmowały 1. Poprawę zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności; 2. Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy; 3. Promocję włączenia zawodowego i społecznego; 4. Wzmacnianie efektywności podejmowanych działań.
 
W 2014 roku za priorytetowe uznano działania na rzecz poprawy zasobu miejsc pracy. Planuje się realizację inicjatyw przyczyniających się do powstawania miejsc pracy i poprawiania ich trwałości. Wzmocnieniem tych przedsięwzięć będzie dbałość o zapewnienie wykwalifikowanych kadr. Dążyć się będzie do podnoszenia kwalifikacji pracujących i poszukujących pracy, tak aby skala deficytów kadrowych była możliwie najmniejsza. Równocześnie, dbając o harmonijny i zrównoważony rozwój naszego regionu, podejmowane będą kroki w celu włączenia społecznego i zawodowego osób i grup posiadających szczególne trudności na rynku pracy. Aktywna integracja wzmacniana będzie poprzez rozwój ekonomii społecznej.
 
W 2014 roku podejmowanych będzie wiele różnorodnych inicjatyw: od projektów typowo inwestycyjnych poprzez dofinansowanie miejsc pracy i szkolenia zawodowe po doradztwo zawodowe.
 
Planuje się, że w różnego rodzaju przedsięwzięciach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 uczestniczyć będzie łącznie blisko 131 tys. osób, zaś nakłady szacowane są na poziomie 129,7 mln zł.
 
Jednostki zaangażowane w przygotowanie będą również odpowiadać za jego bieżącą realizację i monitoring.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze