Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Lubuski Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 2013 - zatwierdzony

dodano: 2013-02-15
aktualizacja: 2013-11-07
autor informacji: Monika Grynkiewicz
12 lutego 2013 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 (LPD/Z).
 
Prace związane z przygotowaniem LPD/Z na rok 2013 rozpoczęto we wrześniu ub. r. Powołano zespół ekspertów, który przede wszystkim ustalił założenia do konstrukcji LPD/Z.
 
W skład zespołu weszli przedstawiciele właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz służb zatrudnienia (PUP i WUP).
 
Zespół wypracował wstępny roboczy projekt LPD/Z na 2013 rok. Wszystkie jednostki były bardzo zaangażowane w przygotowanie planu. Będą one również odpowiadać za jego bieżącą realizację i monitoring.
 
W styczniu 2013 roku projekt planu został przekazany do zaopiniowania samorządom terytorialnym i partnerom społecznym. Uzyskał pozytywną opinię konsultantów społecznych. Swoje stanowisko na temat planu wyraził również organ opiniodawczo-doradczy marszałka województwa czyli Wojewódzka Rada Zatrudnienia (w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, izb rzemieślniczych, związków zawodowych, kółek rolniczych, organizacji pozarządowych i PAN).
 
Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 stanowi uszczegółowienie zapisów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020, przyjętej 14 lutego 2011 roku uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/41/11. Jest możliwie pełnym zestawieniem informacji o planowanych działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich, podejmowanych w regionie lubuskim przez różne podmioty.
 
Podobnie jak w roku poprzednim zadania LPD/Z na rok 2013 zostały pogrupowane w obrębie celów operacyjnych, a następnie w ramach priorytetów. Wyznaczono takie priorytety jak:
 
1) poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności,
2) dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy,
3) promocja włączenia zawodowego i społecznego,
4) wzmacnianie efektywności podejmowanych działań.
 
Realizacja poszczególnych priorytetów LPD/Z zmierzać będzie do zwiększenia liczby nowych, trwałych miejsc pracy m.in. poprzez wsparcie przedsiębiorstw w realizowaniu inwestycji, wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania i tworzenia możliwości elastycznego zatrudnienia.
 
Wzmacniane będą także procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne (w tym w przemyśle i rolnictwie). Podejmowane będą inicjatywy zmierzające do wsparcia osób poszukujących nowej lub lepszej pracy poprzez świadczenie różnego rodzaju usług.
 
Planuje się również aktywizację zawodową osób bezrobotnych (w tym poprzez formy prozatrudnieniowe finansowane ze środków Funduszu Pracy).
 
Realizowane będą działania zmierzające do rozwoju sytemu edukacji na wszystkich jej szczeblach oraz minimalizacji skutków niedopasowania podaży i popytu w zakresie kwalifikacji.
 
Osoby posiadające trudności w poruszaniu się na rynku pracy będą mogły skorzystać zarówno z podstawowych, jak i specjalistycznych usług poradnictwa i informacji zawodowej.
 
Wsparcie będzie ukierunkowane również na: podwyższanie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie nowych umiejętności osób oraz programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych.
 
Planuje się konsultacje w zakresie lepszego dostosowywania kierunków kształcenia do wymogów rynkowych (na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych). Przewidziano działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji kadr szkolnictwa.
 
Szczególna uwaga zostanie skierowana na osoby posiadające największe trudności z uzyskaniem zatrudnienia, zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode i osoby powyżej 45 roku życia. Przewiduje się szereg działań wykonywanych na rzecz promocji integracji zawodowej i społecznej, które zmierzać będą do redukcji zjawiska wykluczenia społecznego osób, czy całych grup społecznych.
 
Pozostałe działania będą służyły właściwej koordynacji zadań, realizowanych przez służby zatrudnienia, pomocy społecznej i innych partnerów społeczno-gospodarczych. Planuje się również podejmowanie działań związanych z poprawą informacji o rynku pracy oraz organizacją i finansowaniem szkoleń kadry służb zatrudnienia, które wpłyną na poprawę jakości świadczonych usług.
 
Planuje się, że w różnego rodzaju przedsięwzięciach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 uczestniczyć będzie łącznie około 108.825 osób, zaś nakłady szacowane są na poziomie 417.980,9 tys. zł na programy promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze