Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne

Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych młodocianym

dodano: 2014-04-10
Państwo wspiera pracodawców zatrudniających młodocianych poprzez refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych młodocianym.
 
Kwestię refundacji reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę (Dz. U. Nr 77, poz. 518 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę.
 
Z zapisów tego rozporządzenia wynika, iż pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej "wnioskiem o zawarcie umowy", jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów określanych przez samorząd województwa;
b) spełnia warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
 
Stosowny wniosek należy składać do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Wojewódzkiej Komendy OHP, który jest właściwy ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego. 
 
Więcej informacji na temat zasad i trybu ubiegania się o refundację można uzyskać na stronie internetowej OHP w zakładce Rynek Pracy – Refundacja
  
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) do zadań samorządu województwa należy określanie, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę. Wykaz obejmuje swym zasięgiem zawody, w jakich kształcą się młodzi ludzie w zasadniczych szkołach zawodowych na podbudowie gimnazjum oraz zawody pozaszkolne, w których również może odbywać się nauka zawodu.
 
Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.), na podstawie którego samorząd województwa określa wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.
 
Uchwałą Nr XLVI/547/14 z dnia 24 marca 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego określił wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę.
 
Uchwała dostępna jest na stronie internetowej:
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: Dziennik Urzędowy-Uchwała SWL
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Uchwała SWL
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Iwona Małolepsza
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze