Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy

dodano: 2013-01-29
autor informacji: Ewa Hebdzyńska
Ocena formalna:
 
1. Brak pieczęci lub podpisu w punkcie V wniosku Oświadczenie.
2. Wniosek złożony do niewłaściwej instytucji.
3. Niewłaściwy numer konkursu.
4. Niespełnienie kryterium dotyczącego wysokości obrotu uzyskanego przez Projektodawcę.
5. Skierowanie projektu do innych grup docelowych niż wymagane.
6. Niespełnienie kryteriów dostępu, np. wymaganego wskaźnika zatrudnienia, prowadzenia biura projektu na terenie woj. lubuskiego.
 
 
Ocena merytoryczna:
 
1. Opis sytuacji problemowej niepoparty danymi statystycznymi, wynikami badań.
2. Nieprawidłowe sformułowanie celów projektu.
3. Niepodanie źródeł pozyskania danych do pomiaru wskaźników.
4. Mało dokładne uzasadnienie wyboru grupy docelowej i pobieżna jej charakterystyka.
5. Nieopisany szczegółowo sposób rekrutacji uczestników.
6. Niestosowanie zasady równości szans płci w projekcie, a jedynie ograniczenie się do podania danych w podziale na płeć.
7. Za mało precyzyjny opis zadań w projekcie.
8. Nieadekwatność zadań do przedstawionego problemów oraz celów projektu.
9. Nieprzedstawienie stopnia zainteresowania uczestników wsparciem projektowym.
10. Pobieżne przedstawienie sposobu zarządzania projektem.
11. Nieracjonalne wydatki w projekcie.
12. Zbyt wysokie koszty zarządzania projektem w stosunku do specyfiki projektu.
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Ewa Hebdzyńska

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze