Przydatne strony internetowe

Przydatne strony internetowe

Przydatne strony Internetowe

dodano: 2011-10-20
aktualizacja: 2014-07-28
www.mrr.gov.pl - Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL).
 
www.efs.gov.pl - Europejski Fundusz Społeczny w Polsce.
 
www.wup.zgora.pl – strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
www.kiw-pokl.org.pl - Instytucja powołana przez Ministra Rozwoju Regionalnego w celu horyzontalnego wsparcia na poziomie krajowym instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie projektów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – tj. obszarów: zatrudnienie i integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, edukacja i szkolnictwo wyższe oraz tzw. dobre rządzenie. Od 1 stycznia 2010 r. instytucja działa w ramach Centrum Projektów Europejskich.
 
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&task=search&sid=285&Itemid=690&lang=pl - wyszukiwarka projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL
 
www.gorzowwielkopolski.roefs.pl - Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim.
 
www.zielonagora.roefs.pl - Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze.
 
www.transnational-toolkit.eu – baza, która jest elementem projektu, który ma na celu stworzenie narzędzia internetowego do wymiany informacji na temat współpracy ponadnarodowej - Information Toolkit for Transnationality. Moduł umożliwiający poszukiwanie Partnerów stał się priorytetową częścią tego projektu i tak powstała obecnie funkcjonująca baza poszukiwania Partnerów.
 
www.leonardo.org.uk/partnersearch - baza danych, która ma na celu pomóc w znalezieniu potencjalnych Partnerów.
 
www.adam-europe.eu – wyszukiwarka umożliwiająca uzyskanie informacji na temat wielu produktów i rezultatów programu Leonardo da Vinci.
 
www.transnationality.eu - strona została przygotowana i jest prowadzona przez Sieć Współpracy Ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Grupę Roboczą - Community of Practice on Transnational and Cooperation, dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Siecią kierują przedstawiciele Czech wspierani przez Państwa członkowskie, w których szczególnie aktywnie uczestniczą Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Grecja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz Polska. Celem Sieci jest podnoszenie umiejętności efektywnego wdrażania i promocji działań ponadnarodowych przez instytucje działające w systemie EFS w poszczególnych krajach.
Platforma została stworzona dla wszystkich osób pełniących funkcje przy wdrażaniu współpracy ponadnarodowej, w celu wymiany informacji na temat wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej w krajach członkowskich. Dzięki temu będzie możliwa wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w planowaniu, wdrażaniu, upowszechnianiu i włączaniu w główny nurt polityki, wypracowanych w ramach współpracy ponadnarodowej narzędzi i procedur, co będzie miało wpływ na ewentualne wdrażanie tego typu projektów w kolejnej perspektywie finansowej. W tym celu na stronie znajdą się informacje o planowanych konkursach na projekty w poszczególnych krajach oraz dokumenty, poradniki ułatwiające prowadzenie tej współpracy. Strona zawiera też forum dyskusyjne, przewiduje się także możliwość korzystania z bezpośredniego, interaktywnego wsparcia.
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Paweł Kozakiewicz

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze