Centra Informacji

Centra Informacji

Oferta zajęć warsztatowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze

dodano: 2008-10-28
aktualizacja: 2012-01-12
autor informacji: Anna Andrysiak
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze organizuje spotkania w 8-16 osobowych grupach. W zajęciach mogą brać udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy, jak i osoby, które myślą o rozpoczęciu lub zmianie pracy, osoby zakładające własną działalność gospodarczą.
 
Zajęcia mają formę warsztatową, co oznacza aktywne uczestnictwo, współpracę pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi, zdobywanie nowej wiedzy poprzez ćwiczenia w niewielkich grupach, co z kolei sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania, przełamywaniu własnych barier w kontaktach z ludźmi i wymianie osobistych doświadczeń.
 
Tematy zajęć warsztatowych proponowane przez Centrum to:
 
 • ABC Przedsiębiorczości
 • Mój potencjał zawodowy
 • Jak szukać pracy
 • Asertywność w pracy
 • Dokumenty aplikacyjne
 • Jak polubić komputer i Internet
 • Jak sobie radzić ze stresem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rekrutacja i wybór pracowników / rozmowa kwalifikacyjna
 • Sytuacje trudne i konfliktowe
 • Umiejętność współdziałania
 • Motywacja w działaniu
 • Zarządzanie sobą w czasie

  Sprzęt multimedialny wykorzystywany do zajęć warsztatowych grupowych to: tablica interaktywna, notebook’i, info-kioski, TV plazmowy, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma.
 
 • Szukam pracy
Duże bezrobocie, wysokie wymagania pracodawców, niskie płace to tylko nieliczne z barier, które napotykają osoby szukające zatrudnienia. Często okazuje się jednak, że silniejsze bariery tkwią w nas samych, np. brak motywacji i wiary w siebie, poczucie bezradności, niskie kwalifikacje, nieznajomość dzisiejszego rynku pracy. Bariery te można i trzeba przezwyciężać. Na zajęciach uczestnicy maja możliwość rozpoznania swojej motywacji do poszukiwania pracy, przyjrzenia się swojej postawie, emocjom, zapoznaniem się z etapami przeżywania sytuacji utraty i pozostawania bez pracy na przykładzie faz bezrobocia. Poza tym uczestnicy poznają niezbędne metody poszukiwania pracy, znaczenie autoprezentacji, zasady formułowania dokumentów aplikacyjnych i źródła informacji o lokalnym rynku pracy.
 
 •  Mój potencjał zawodowy
To warsztat, który pozwoli określić własne umiejętności i mocne strony. Celem jest poznanie przez uczestników swoich preferencji i zainteresowań zawodowych, cech i umiejętności przydatnych w planowaniu swojej kariery zawodowej. Uczestnicy na zajęciach mają czas na zbilansowanie wiedzy i kompetencji, na odkrywanie swoich mocnych stron, na poznanie swojego typu osobowości zawodowej i określenie swoich wartości związanych z pracą.
 
 • Jak sobie radzić ze stresem
Błędem jest sądzić, że stres to choroba, którą trzeba leczyć. Stres to nieodłączny element życia, więc nie sposób go wyeliminować. Znaczenie ma przede wszystkim sposób, w jaki sobie ze stresem radzimy. Zatem celem warsztatów, poza diagnozą własnego poziomu stresu jest poznanie podstawowych i uniwersalnych metod radzenia sobie ze stresem, w tym między innymi: technik relaksacyjnych i pozytywnego myślenia. Uczestnicy maja możliwość zapoznania się z typami temperamentu a odpornością na stres, skutkami chronicznego stresu, technikami wizualizacji i ćwiczeniami oddechowymi.
 
 • Poczucie własnej wartości
Uczestnicy mają okazję odkryć swoje, niedoceniane mocne strony i akceptować lub zmieniać te słabe. Odwołują się do fundamentalnych wartości życiowych, dzięki czemu lepiej poznają siebie. Uczą się rozpoznawać głos swojego wewnętrznego krytyka, przez którego traci się wiarę we własne możliwości, a w zamian ćwiczą konstruktywny dialog wewnętrzny, który wpływa na podwyższenie samooceny. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy mają możliwość nabycia większej pewności siebie, śmiałości w kontaktach z innymi, co ma ogromne znaczenie w poszukiwaniu pracy. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z tematem poczucia własnej wartości i jej źródłami, możliwość rozpoznania osobistego poziomu poczucia własnej wartości i przekazanie uczestnikom sposobów na budowanie oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 
 • Proces rekrutacji i rozmowa kwalifikacyjna
W trakcie rozmowy o pracę pracodawca najczęściej podejmuje ostateczną decyzję, czy przyjąć danego kandydata do pracy, czy też nie. Na taką decyzję pracodawcy składa się to, jak kandydat się zaprezentował, czy udzielał adekwatnych odpowiedzi na pytania, jakie wywarł wrażenie, itp. Warsztat ten pomaga przygotować się tak do rozmowy z pracodawcą. Pomaga też zmniejszyć stres związany z rozmową kwalifikacyjną zgodnie z maksymą „praktyka czyni mistrza”. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość poznania najczęściej zadawanych pytań na rozmowach z pracodawcą, nabywania umiejętności odpowiadania na tzw. „trudne pytania”, praktycznego sprawdzenia się podczas symulacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej i zastosowania analizy SWOT po rozmowie. Ponadto uczestnicy zajęć zapoznani zostają z: głównymi problemami rekrutacji i wyboru pracownika, metodami psychologicznymi, skutecznością różnych metod badania kandydatów, arkuszami oceny kandydatów, metodą konkursową,
 
 • Motywacja w działaniu
Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania a dzięki motywacji możliwe jest osiąganie znacznych rezultatów w pracy. Im silniejsza jest motywacja, tym większą aktywność przejawia człowiek i wykazuje chęć w dążeniu do pożądanego rezultatu. Celem warsztatu jest przybliżenie wiedzy z zakresu motywacji, diagnoza własnego poziomu motywacji, poznanie reguł poprawnego formułowania celu, rozpoznaniu osobistego kierunku motywacji („od” / „do”), poznanie metod motywowania siebie. Zajęcia zmierzają do odnalezienia motywacji w sobie i dążenia do realizacji stawianych sobie celów.
 
 • Zarządzanie sobą w czasie
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności na temat :jak działać bardziej efektywnie, jak zlikwidować wewnętrzne bariery w zarządzaniu czasem, jak pozbyć się presji pilnych spraw, jak stawać się człowiekiem coraz lepiej zorganizowanym w czasie, jak znaleźć czas dla siebie i dla satysfakcjonującego życia zawodowego, jak harmonijnie uporządkować swoje życie. Uczestnicy maja możliwość doskonalenia indywidualnych sposobów organizowania czasu, uświadomienia sobie ważności sprawnego wykorzystania czasu, poznania technik ustalania priorytetów w oparciu o matrycę Eisenhowera, określenia osobistej wydajności dobowej, poprawnego sformułowania swoich celów i poznanie skutecznych metod zarządzania sobą w czasie.
 
 • Asertywność w pracy
Asertywność jest umiejętnością bezpośredniego wyrażania swoich myśli, potrzeb, uczuć i emocji. Osoba asertywna charakteryzuje się dbałością o własne prawa przy równoczesnym poszanowaniu praw innych osób. Asertywności każdy może się nauczyć - dzięki odpowiedniemu treningowi będziemy potrafili bezpośrednio, uczciwie i stanowczo wyrażać swoje uczucia, poglądy i opinie w taki sposób, by respektować poglądy i uczucia naszego rozmówcy. Zajęcia maja na celu kształtowanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych w procesie poszukiwania pracy, poznanie praw asertywności, poznanie korzyści płynących z zachowań asertywnych i znaczenie asertywnego monologu wewnętrznego.
 
 • Komunikacja interpersonalna
Całe nasze życie to nieustanne komunikowanie. Swoimi słowami, gestami czy zachowaniami komunikujemy się ze światem. Najważniejszym aspektem komunikacyjnym jest sytuacja interpersonalna – czyli interakcja komunikacyjna przebiegająca pomiędzy dwoma osobami lub małą grupą osób. Wiele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiem złej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony, duże oczekiwania z drugiej - oto trudności, których doświadcza niemal każdy z nas w codziennych rozmowach. W celu pełniejszego poznania istoty komunikacji warto zastanowić się nad procesami i mechanizmami, które leżą u podłoża każdej rozmowy. Zajęcia dają możliwość pogłębienia wiedzy na temat tego czym jest komunikacja interpersonalna, poprawnego komunikowania się, sprawdzenia swojej komunikacji w relacjach międzyludzkich, poznania technik
i zasad unikania błędów komunikacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi czym są systemy reprezentacji, komunikacja jedno i dwukierunkowa, werbalna i niewerbalna, parafraza, komunikat „ja” czy „sponsorowanie”.
 
 • Sytuacje trudne i konfliktowe
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z poziomami i źródłami konfliktów, stylami kierowania konfliktem oraz sposobami ich zapobiegania. Uczestnicy dokonują autodiagnozy stylu reakcji na konflikt i poznają zasady radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i konfliktowych.
 
 • Umiejętność współdziałania
Warsztat skierowany jest do osób, które chcą rozwijać umiejętności współdziałania
w zespole. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z normami i rolami grupowymi, fazami procesu grupowego i strukturą grupy. Uczestnicy będą mogli poznać plusy i minusy grupowego podejmowania decyzji oraz poznać te zachowania, które sprzyjają lub utrudniają budowanie efektywnego zespołu.
 
 • Abc Przedsiębiorczości
Warsztat składa się z dwóch części. Pierwsza część poświecona jest na badanie i ocenę własnych predyspozycji do bycia przedsiębiorcą i własnej motywacji do założenia działalności gospodarczej jako że jest to duże wyzwanie, wymagające nie tylko dobrej orientacji w danej branży, ale również dużej odporności na stres, wytrwałości, czy umiejętności podejmowania ryzyka. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość przeanalizowania plusów i minusów zakładania własnej działalności i podzieleniem się własnym doświadczeniem. Druga część: biznesowo – prawna, zawiera wskazówki dotyczące przygotowania poprawnego „biznesplanu”, kwestii formalnych dotyczących rejestrowania działalności gospodarczej i możliwości pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie własnego biznesu.
 
 • Polubić komputer i Internet
Warsztat ten przeznaczony jest dla osób, które od podstaw zaczynają swoją przygodę
z komputerem. Zajęcia składają się z czterech części. Pierwsza dotyczy tworzenia dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej, gdzie uczestnicy poznając zasady pisania życiorysu i listu motywacyjnego i sporządzają swoje dokumenty na bazie dotychczasowego doświadczenia zawodowego. W drugiej części zajęć uczestnicy poznają budowę komputera, poznają zasady pracy w systemie operacyjnym Windows. Trzecia część to praktyczne wykorzystanie komputera gdzie uczestnicy poznają edytor tekstów, uczą się go obsługiwać i przepisują swoje dokumenty aplikacyjne. Czwarta, ostatnia część to poznanie obsługi Internetu i poczty elektronicznej niezbędnych do swobodnego poszukiwania ofert pracy, informacji o rynku pracy i wysyłaniu dokumentów do potencjalnych pracodawców. Uczestnicy zakładają swoje konta pocztowe (e-mail). Warsztat daje wiedze i umiejętności a także możliwość wykorzystania ich w praktyce.
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Anna Andrysiak, Roman T. Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze