Centra Informacji

Centra Informacji

Zadania i usługi świadczone przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

dodano: 2014-06-11
autor informacji: Roman Kardowski
W ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, które w szczególności:
 
1) wspomagają powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczą usługę poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
2) we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowują, aktualizują i upowszechniają informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
3) we współpracy z akademickimi biurami karier opracowują, aktualizują i upowszechniają informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
4) świadczą poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie;
5) udzielają informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy;
6) realizują działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów prac.
 
Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie:
1) porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego;
2) porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
3) porady grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
4) informacji indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej;
5) informacji indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych;
6) informacji grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanym osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych, zwanego dalej „spotkaniem informacyjnym”
7) udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane;
8) pomocy pracodawcy krajowemu w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną, zwanym „indywidualnym rozwojem zawodowym”.
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Roman Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze