Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012

Drukuj informację
dodano: 2012-04-02
aktualizacja: 2012-05-11
autor informacji: Monika Grynkiewicz
27 marca 2012 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012 (LPDnZ).
 
Plan przygotował specjalnie powołany zespół, w skład którego weszli przedstawiciele właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i służb zatrudnienia. Wszystkie jednostki zaangażowane w przygotowanie projektu LPDnZ i bieżącą jego realizację odpowiadać będą za jego monitoring.
 
Lubuski Plan Działań na rok 2012 stanowi uszczegółowienie zapisów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020, przyjętej 14 lutego 2011 roku uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/41/11. Jest możliwie pełnym zestawieniem informacji o planowanych działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich, podejmowanych w regionie lubuskim przez różne podmioty.
 
Zespół wypracował na swoich spotkaniach wstępny roboczy projekt LPDnZ na rok 2012, który przekazany został do zaopiniowania przez samorząd terytorialny
i partnerów społecznych. Projekt Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012 uzyskał pozytywną opinię konsultantów społecznych (w tym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia).
 
Zadania na rok 2012 zostały pogrupowane w czterech priorytetach, czyli:
  • poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności;
  • dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy;
  • promocja włączenia zawodowego i społecznego;
  • wzmacnianie efektywności podejmowanych działań.
 
W ramach poszczególnych priorytetów LPDnZ na 2012 rok wspierane będą przedsiębiorstwa w realizowaniu inwestycji, w procesie tworzenia nowych miejsc pracy, wdrażaniu w nowoczesnych metod zarządzania
i tworzeniu możliwości elastycznego zatrudnienia. Wzmacniane będą również procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne, głównie w przemyśle i rolnictwie.
 
Będą podejmowane działania zmierzające do wsparcia osób poszukujących nowej lub lepszej pracy poprzez świadczenie różnego rodzaju usług. Ich efektem będzie zwiększenie podaży pracy. Planuje się również aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez formy zatrudnieniowe (prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie miejsc pracy). Świadczone będzie pośrednictwo pracy, także w zakresie migracji zarobkowej.
 
Prowadzenie profesjonalnego pośrednictwa pracy za granicą, wzmocnienie funkcjonowania sieci EURES oraz realizacja zadań z zakresu koordynacji zabezpieczeń społecznych z tytułu bezrobocia zmierzać będzie do wsparcia legalnego uzyskiwania zatrudnienia za granicą.
 
Podejmowane będą inicjatywy zmierzające do rozwoju sytemu edukacji na wszystkich jej szczeblach oraz minimalizacji skutków niedopasowania podaży
i popytu w zakresie kwalifikacji.
 
Osoby posiadające trudności w poruszaniu się na rynku pracy będą mogły skorzystać zarówno z podstawowych, jak i specjalistycznych usług poradnictwa i informacji zawodowej. Wsparcie będzie ukierunkowane również na: podwyższanie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie nowych umiejętności osób oraz programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych.
 
Realizowany będzie program szerokich konsultacji w zakresie lepszego dostosowywania kierunków kształcenia do wymogów rynkowych (na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych). Prowadzone będą działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji kadr szkolnictwa.
 
Szczególna uwaga zostanie skierowana na osoby posiadające największe trudności z uzyskaniem zatrudnienia, zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode
i osoby powyżej 45 roku życia. Wzmocnione zostaną działania na rzecz promocji integracji społecznej, zmierzające do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego osób i całych grup społecznych.
 
W pozostałych działaniach dążyć się będzie do swoistej koordynacji zadań, realizowanych przez służby zatrudnienia, pomocy społecznej, ochotniczych hufców pracy i innych partnerów społeczno-gospodarczych. Planuje się również podejmowanie działań w celu poprawy jakości świadczonych usług, w tym poprzez poprawę informacji o rynku pracy oraz organizację i finansowanie szkoleń kadry służb zatrudnienia.
 
Planuje się, że w różnego rodzaju przedsięwzięciach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012 uczestniczyć będzie łącznie około 122.046 osób, zaś nakłady szacowane są na poziomie 604.125,0 tys. zł na programy promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu