Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Kontrola agencji zatrudnienia

Kontrola agencji zatrudnienia

Kontrola agencji zatrudnienia

Drukuj informację
dodano: 2013-10-18
aktualizacja: 2015-03-16
autor informacji: Dorota Wróblewska-Koper
Kontrola podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzona jest na podstawie następujących przepisów prawa:
 
- art. 18o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie
z którym marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19e i art. 19f niniejszej ustawy;
- art. 70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności.
 
W stosunku do podmiotów, których siedziba znajduje się na terenie województwa Lubuskiego, z upoważnienia marszałka kontrolę sprawuje dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Dla usprawnienia działań kontrolnych i zmniejszenia jej uciążliwości, zaleca się przygotowanie przez podmiot kontrolowany na dzień kontroli dokumentów:
 
- na podstawie których została sporządzona informacja o działalności agencji zatrudnienia składana corocznie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (ewidencje, umowy, zlecenia, porozumienia, faktury, itp.),
- świadczących o niezaleganiu z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich płacenia, za ostatnie 3 m-ce przed dniem wszczęcia kontroli (wskazane jest posiadanie aktualnych zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub potwierdzenie dokonania przelewów do ZUS na podstawie deklaracji rozliczeniowych ZUS RA wraz z ww. deklaracjami za ostatnie 3 miesiące oraz potwierdzenia dokonania przelewów do US z tytułu podatków wraz ze stosownymi deklaracjami podatkowymi za ostatnie 3 m-ce),
- w przypadku nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy, posiadanie przez osobę przez niego upoważnioną stosownego pisemnego upoważnienia,
- posiadanie książki kontroli.
 
Prawa kontrolowanego:
 
- kontrolę przeprowadzają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
- kontrola może zostać podjęta jedynie w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej;
- kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do obecności przy czynnościach kontrolnych;
- kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do złożenia kontrolującemu ustnego lub pisemnego oświadczenia dotyczącego przedmiotu kontroli, a kontrolujący nie może odmówić przyjęcia oświadczenia jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli;
- pracownicy kontrolowanego mają prawo do odmowy udzielenia wyjaśnień w przypadkach, przewidzianych przepisami prawa;
- kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo przed podpisaniem protokołu kontroli w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych;
- kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy.
 
Obowiązki kontrolowanego:
 
- kontrolowany jest zobowiązany zapewnić kontrolującemu warunki i środki niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych, a szczególnie niezwłocznie dostarczać żądane dokumenty oraz zapewnić terminowe udzielanie ustnych i/lub pisemnych wyjaśnień przez pracowników kontrolowanego w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;
- kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek udostępnić dokumenty w celu dokonania odpisów lub/i kserokopii tych dokumentów; zgodność z oryginałem odpisów lub/i kserokopii potwierdza kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona;
- kontrolowany ma obowiązek pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli;
- kontrolowany jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie kontrolującego;
- kontrolowany jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego
o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez kontrolującego lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Dorota Wróblewska-Koper

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu