Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Zbiory innych publikacji elektronicznych

Zbiory innych publikacji elektronicznych

Zbiory elektronicznych publikacji

Drukuj informację
dodano: 2010-07-16
aktualizacja: 2010-07-20
 
Jednym z najistotniejszych elementów podejmowanych działań na rzecz poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy jest odpowiednie zdiagnozowanie stanu bieżącego. Właściwe rozpoznanie zwiększa szanse podejmowanych inicjatyw, czyniąc je lepiej dostosowanymi poprzez maksymalne wykorzystanie potencjalnych możliwości i niwelowanie ewentualnych barier.
 
W 2008 roku zawarto branżowe partnerstwo na rzecz badań rynku pracy. W skład partnerstwa wchodzi 40 różnego rodzaju podmiotów. Wskazuje to na znaczne zainteresowanie problematyką badań lubuskiego rynku pracy. Kolejne spotkania w ramach partnerstwa dowodzą, że zakres realizowanych badań i przygotowywanych informacji jest duży. Kwestią badań, uwzględniających wieloraką perspektywę (m.in. ekonomiczną, społeczną, demograficzną, edukacyjną) zajmują się różne podmioty. Są to jednostki lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.
 
Uwzględniając przyjęte cele strategiczne badań rynku pracy w pespektywie czasowej do 2020 roku, a zwłaszcza cel 1 Zwiększenie zasobu wiedzy, prezentujemy Państwu odnośniki do zbiorów publikacji, dotyczących sytuacji na rynku pracy, umieszczanych w Internecie. Zestawienie odnośników do zbiorów publikacji elektronicznych będzie aktualizowane, w oparciu o dostępne możliwości i informacje.
osoba, która wprowadziła treść informacji: Edwin Gierasimczyk

Zestawienie zbiorów publikacji elektronicznych

Drukuj informację
dodano: 2010-07-16
aktualizacja: 2010-07-20
Główny Urząd Statystycznywww.stat.gov.pl
 
Główny Urząd Statystyczny pozyskuje bardzo dużo danych wyjściowych na temat nie tylko sytuacji na rynku pracy, ale również aspektów dotyczących demografii, gospodarki, edukacji, czy też pomocy społecznej. Realizuje również własne badania sondażowe, w tym Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Do informacji, cennych z punktu widzenia bieżącego monitoringu, należeć mogą comiesięczne komunikaty na temat sytuacji społeczno-gospodarczej. Ważną bazą danych, z punktu widzenia indywidualnych analiz regionalnych, jest Bank Danych Regionalnych.
Dane dla województwa lubuskiego oraz regionalne opracowania publikowane są na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (www.stat.gov.pl/zg). W jego strukturach od 2010 roku funkcjonuje Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych.
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejwww.mpips.gov.pl
 
Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oprócz bieżących komunikatów na temat sytuacji na rynku pracy, w tym w podziale na województwa, publikowane są w dziale „Analizy i raporty” różnego rodzaju opracowania tematyczne (w tym: dezaktywizacja osób w wieku około emerytalnym, osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy osób młodych).
 
Publiczne Służby Zatrudnieniawww.psz.praca.gov.pl
 
Strona Publicznych Służb Zatrudnienia stanowi nie tylko zestawienie informacji na temat podejmowanych działań, ale również bogate źródło danych statystycznych, obejmujących statystykę regionalną i ogólnokrajową (Dział „Statystyki rynku pracy) oraz różnego rodzaju opracowań i analiz tematycznych (Dział „Publikacje”).
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działalność wydawniczą od 1996 roku. Corocznie wydawanych jest ok. 30 nowych tytułów publikacji m.in. z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności, stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji i technologii, rozwoju zasobów ludzkich. Ponadto PARP przygotowuje i wydaje poradniki dla przedsiębiorców m.in. z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W wyniku prowadzonych badań i analiz opracowywane są publikacje, które mają służyć jak najszerszemu gronu zainteresowanych podmiotów. Co roku opracowywany i publikowany jest Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, który w kompleksowy sposób omawia sytuację polskich MSP w kolejnych latach oraz wskazuje główne kierunki zmian ich rozwoju. Obejmuje również charakterystykę sektora MŚP w ujęciu regionalnym. Raport wydawany jest w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej.
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnegowww.mrr.gov.pl
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego realizując zadania ustawowe, publikuje również różnego rodzaju analizy i opracowania dotyczące zróżnicowania regionalnego (Dział Rozwój regionalny/ Ewaluacja i analizy). Opublikowany jest m.in. „Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009”. Opracowanie to koncentruje się na analizie trendów rozwojowych i zmianach poziomu zróżnicowania województw w kluczowych obszarach życia społecznego i gospodarczego w okresie od ich utworzenia w roku 1999 do okresu 2007–2008. Celem raportu jest dokonanie oceny kierunków i intensywności procesów rozwojowych, jakim podlegały polskie regiony, służącej sformułowaniu wniosków i rekomendacji, zwłaszcza dla polityki rozwoju regionalnego w bliższej i dalszej przyszłości.
 
Diagnoza Społeczna – Rada Monitoringu Społecznegowww.diagnoza.com
 
Diagnoza Społeczna jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu. Za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy badane są gospodarstwa domowe oraz wszyscy dostępni ich członkowie, którzy ukończyli 16 lat. Projekt uwzględnia w jednym badaniu wszystkie ważne aspekty życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków - zarówno ekonomiczne (np. dochód, zasobność materialną, oszczędności, kredyty), jak i pozaekonomiczne (np. edukację, leczenie, sposoby radzenia sobie z kłopotami, stres, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wiele innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny. Na stronie internetowej publikowane są nie tylko raporty z badań, ale i szczegółowe tablice wynikowe, w tym w podziale na województwa.
 
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskimwww.ko-gorzow.edu.pl
 
Kuratorium Oświaty publikuje bieżący informator na temat szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. Stanowi on cenne źródło informacji na temat struktury szkół i kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Równocześnie Kuratorium Oświaty publikuje coroczne raporty z monitoringu „Programu dostosowywania struktur szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego do możliwości edukacyjnych i potrzeb rynku pracy w latach 2007-2011”. W raportach zawarte są informacje na temat struktury kształcenia zawodowego i dokonujących się zmian w porównaniu do lat poprzednich.
 
Obserwatorium Integracji Społecznejwww.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Obserwatorium
 
W lutym 2010 r. w ramach projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęło działalność w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS). Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2013. Obserwatorium Integracji Społecznej ma na celu uruchomienie kompleksowej bazy aktualnych danych zawierających informacje dotyczące problemów społecznych.
 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowąwww.ibngr.edu.pl
 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki. Instytut publikuje wiele analiz o różnej tematyce (m.in. sytuacja gospodarcza, rynek pracy i prognozy ekonomiczne). Na stronie IBnGR zamieszczane są wyniki z comiesięcznego badania koniunktury w województwach oraz rocznego badania atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie - www.pupsulecin.pl
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie publikuje na swojej stronie internetowej informacje na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy (w tym również raporty z monitoringu zawodów). Zamieścił również raport z badania uzupełniającego – „Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu”. 
 
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskimwww.wsb.gorzow.pl
 
Pracownia Badań Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest lokalnym ośrodkiem badawczym współpracującym ze specjalistami z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki oraz ekonomii. Celem PBN jest przede wszystkim realizacja społeczno-ekonomicznych badań ważnych dla regionu i miasta. Opublikowany został  raport z badania „Rynek pracy i edukacja w Gorzowie Wielkopolskim a światowy kryzys gospodarczy”.
osoba, która wprowadziła treść informacji: Edwin Gierasimczyk

Zestawienie publikacji, dotyczących lubuskiego rynku pracy, przygotowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (odnośniki do publikacji elektronicznych)

Drukuj informację
dodano: 2010-07-16
aktualizacja: 2010-12-07
„Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy” (badanie zrealizowane w latach 2006-2007)
 
„Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa lubuskiego” (badanie zrealizowane w latach 2009-2010)
 
„Lubuskie Trójmiasto – Kwalifikacje a rynek pracy” (badanie zrealizowane w latach 2007-2008)
 
„Lubuski barometr koniunktury gospodarczej – badania i analizy” (projekt w toku – od 2010 roku)
 
„II Ranking Gmin Województwa Lubuskiego” (projekt w toku)
 
 
„I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego” (projekt z 2008 roku)
 
 
„Obraz Lubuszan 50+” (projekt w toku) 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Edwin Gierasimczyk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu