Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia na pisemny wniosek podmiotu

Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia na pisemny wniosek podmiotu

Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia na pisemny wniosek podmiotu

Drukuj informację
dodano: 2009-02-18
aktualizacja: 2014-11-12
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Powyższy wniosek może być złożony w postaci elektronicznej. Powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Miejsce załatwienia
Wojewódzki Urząd Pracy
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
pokój nr 3
tel. 68 456 76 87
e-mail: wup@wup.zgora.pl
 
Opłaty  
Obowiązuje opłata skarbowa - 10 zł. Można ją uiścić:
- w kasach i w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (parter),
- gotówką, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra: w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej – z prowizją,
- przelewem na konto Urzędu Miasta Zielona Góra PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji. Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra w dziale: Informator urzędowy - wykaz placówek banku, które nie pobierają prowizji i opłat od wpłat.
 
Termin załatwienia
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu, pod warunkiem jego poprawności pod względem formalno-prawnym.
 
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa lubuskiego - dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Podstawa prawna
- ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
- ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.)
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Dorota Wróblewska - Koper

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu