Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Drukuj informację
dodano: 2009-02-18
aktualizacja: 2014-11-12
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. (do pobrania)
  2. Oświadczenie. (do pobrania)
  3. Dowód dokonania opłaty należy przedstawić do wglądu lub dołączyć do wniosku jego kopię.
  4. Do wniosku można załączyć:
 
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie (do pobrania),
- w przypadku jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższej, stowarzyszenia, fundacji, organizacji społecznej, organizacji zawodowej – dokument potwierdzający, że ich statutowym celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego,
- w przypadku podmiotu, działającego w formie spółki cywilnej - kserokopię umowy spółki, wskazującej na osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania spółki (zaleca się poświadczenie kserokopii ww. umowy „za zgodność z oryginałem" przez osobę(y) uprawnione do reprezentacji podmiotu).
 
Miejsce załatwienia
Wojewódzki Urząd Pracy
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
pokój nr 3
tel. 68 456 76 87
 
Wniosek o wpis do rejestru może być złożony w postaci elektronicznej. Wniosek składany w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym (zgodnie ze wzorem wniosku) oraz powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
W przypadku występowania przez pełnomocnika, prosimy załączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra.
 
Opłaty
200 zł na konto Banku Zachodniego WBK S.A. Zielona Góra nr 70 1090 1535 0000 0000 5300 3934 z dopiskiem „Opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia”
 
Termin załatwienia
certyfikat wydawany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku pod warunkiem jego poprawności pod względem formalno-prawnym.
 
Tryb odwoławczy od decyzji odmownej
przysługuje odwołanie wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem marszałka województwa lubuskiego - dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Podstawa prawna
- Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 899), 
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r, poz. 672 z późn. zm.).
 
 
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Dorota Wróblewska - Koper

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu