Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Ogłoszenie konkursu 2007/2008

Ogłoszenie konkursu 2007/2008

Poddziałanie 6.1.1

Drukuj informację
dodano: 2008-11-20
aktualizacja: 2009-04-28

  
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
 w dniu 31 marca 2008 r.
  
ogłasza konkurs otwarty nr PO KL/ 6.1.1/2/08
na składanie projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
 Poddziałanie 6.1.1
 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
  
Oferty konkursowe w formie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS można składać od dnia 31 marca 2008 r. w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Beneficjenci zobowiązani są do złożenia wniosku aplikacyjnego w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz w wersji elektronicznej, przygotowanego w oparciu o zapisy dokumentacji konkursowej. Wnioski należy składać osobiście, przesyłać pocztą lub dostarczyć pocztą kurierską, przy czym o terminie złożenia decyduje data wpływu do adresata.
  
Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 
Dofinansowaniu będą podlegały następujące rodzaje projektów:
 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
 • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 • staże/praktyki zawodowe,
 • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
 • i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
 • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
 • wsparcie doradczo – szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)
 • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy,
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
 •  - prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.
Złożony przez Beneficjenta wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega w pierwszej kolejności ocenie pod względem spełniania ogólnych kryteriów formalnych, tj.:
 
 • czy wniosek złożono we właściwej instytucji,
 • czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs,
 • czy wniosek został złożony we właściwym terminie,
 • czy wniosek wypełniono w języku polskim,
 • czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu,
 • czy wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby),
 • czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku,
 • czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku,
 • czy projekt stanowi odpowiedź na konkurs (np. zgodność z programem operacyjnym, z działaniem),
 • czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu (tzn. czy nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).
 
W następnym etapie weryfikacji formalnej ocenie podlegają tzw. szczegółowe kryteria dostępu, tj. :
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty o minimalnej wartości 50 000 zł.
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego.
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty, których zakładany okres realizacji nie przekracza 2 lat.
  
Kolejnym etapem oceny jest weryfikacja merytoryczna:
 
1. Ogólnych kryteriów merytorycznych, które obejmują:
 • kryteria jakości projektu:
 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL,
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału określonych grup docelowych,
 • wartość dodana projektu,
 • dobór instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej,
 • rezultaty projektu,
 • racjonalność harmonogramu działań.
 • kryteria Beneficjenta:
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy),
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji),
 • kryteria finansowania projektu:
 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów,
 • efektywność wydatków projektu,
 • kwalifikowalność wydatków.
 
2. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych:
 
 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.
 
3. Spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych:
 
W przypadku projektów skierowanych bezpośrednio do osób bezrobotnych możliwość uzyskania dodatkowych punktów przewidziana jest dla Projektów:
  
a) w których minimum 50% Beneficjentów Ostatecznych stanowić będą osoby z jednej z wymienionych grup: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotne kobiety, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni
– (7 pkt.)
 
b) w których minimum 50% Beneficjentów ostatecznych stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich – (7 pkt.)
 
c) zintegrowanych, tj. zakładających przynajmniej dwie formy wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych, w tym formę wsparcia dającą Beneficjentowi Ostatecznemu nową umiejętność, kwalifikację, oraz drugą formę wsparcia nastawioną na ukierunkowanie zawodowe, tj. doradztwo, pośrednictwo – (6 pkt.)
  
W przypadku spełnienia więcej niż jednego z wymienionych kryteriów strategicznych dodatkowe punkty sumują się. Suma dodatkowych punktów nie może przekroczyć 20 pkt.
 
Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono kwotę w wysokości 5 203 423,78 PLN. Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wartości projektu (85% - udział środków UE , 15% - budżet państwa).
Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w momencie wyczerpania określonego limitu środków lub uzasadnioną decyzją IOK.
Wszystkie oferty powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe wymagania dla konkursu, którą można pobrać na stronie internetowej naszego Urzędu www.wup.zgora.pl. Dokumentacja konkursowa pozostaje również do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 15, w pokoju nr 202.
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15, pokój 312 oraz 204, tel. (068) 456 56 30 lub 456 56 04, e-mail: wup@wup.zgora.pl.
 
Ogólne informacje dla projektodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawierają dokumenty Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 oraz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 dostępne na stronach internetowych www.wup.zgora.pl .
 
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowią załączniki do dokumentacji konkursowej nr PO KL/ 6.1.1/2/08.
  
W dniu 4 lipca 2008 r. do dokumentacji konkursowej dla konkursu nr PO KL/6.1.1/2/08 wprowadzono następującą zmianę - zapis dotyczący partnerów (Partnerzy stanowiący podmioty o charakterze nieformalnym oraz partnerzy będący podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.), które zgodnie z zapisami ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe. Wyżej wymienieni Partnerzy nie mają obowiązku wnosić załączników finansowych, powinni oni jednak podpisać odpowiednie oświadczenie Załącznik nr 28 (w przypadku podmiotów o charakterze nieformalnym) lub Załącznik nr 29 (w przypadku podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 pkt a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.).
 
Dokumentacja konkursowa
 
 
 
 

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .

Poddziałanie 6.1.2

Drukuj informację
dodano: 2008-11-20
aktualizacja: 2009-04-28
 
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
w dniu 31 marca 2008 r.
  
ogłasza konkurs otwarty nr PO KL/ 6.1.2/1/08
na składanie projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
 
Poddziałanie 6.1.2
„Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”
 
 
 
 
 
Oferty konkursowe w formie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS można składać od dnia 31 marca 2008 r. w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Beneficjenci zobowiązani są do złożenia wniosku aplikacyjnego w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz w wersji elektronicznej, przygotowanego w oparciu o zapisy dokumentacji konkursowej. Wnioski należy składać osobiście, przesyłać pocztą lub dostarczyć pocztą kurierską, przy czym o terminie złożenia decyduje data wpływu do adresata.
  
Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są powiatowe urzędy pracy oraz wojewódzki urząd pracy z terenu województwa lubuskiego (wojewódzki urząd pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne, zgodnie z zakresem kompetencji).
  
Dofinansowaniu będą podlegały następujące rodzaje projektów:
 
 • projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: 
 • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, 
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań, 
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy) m.in. w zakresie: 
 • przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż,
 • przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych, 
 • migracji zarobkowych na terenie regionu.
 
Złożony przez Beneficjenta wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega w pierwszej kolejności ocenie pod względem spełniania ogólnych kryteriów formalnych, tj.:
 
 • czy wniosek złożono we właściwej instytucji,
 • czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs, 
 • czy wniosek został złożony we właściwym terminie, 
 • czy wniosek wypełniono w języku polskim, 
 • czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, 
 • czy wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby), 
 • czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku, 
 • czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku, 
 • czy projekt stanowi odpowiedź na konkurs (np. zgodność z programem operacyjnym, z działaniem), 
 • czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu (tzn. czy nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).  
W następnym etapie weryfikacji formalnej ocenie podlegają tzw. szczegółowe kryteria dostępu, tj. :
 
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty o minimalnej wartości 50 000 zł.
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty realizowane wyłącznie przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy z terenu województwa lubuskiego. 
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego. 
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty, których zakładany okres realizacji nie przekracza 2 lat. 
 
Kolejnym etapem oceny jest weryfikacja merytoryczna:
 
1. Ogólnych kryteriów merytorycznych, które obejmują:
 
 • kryteria jakości projektu:
 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL, 
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału określonych grup docelowych, 
 • wartość dodana projektu, 
 • dobór instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej, 
 • rezultaty projektu, 
 • racjonalność harmonogramu działań. 
 • kryteria Beneficjenta: 
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy), 
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji), 
 • kryteria finansowania projektu: 
 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów, 
 • efektywność wydatków projektu, 
 • kwalifikowalność wydatków. 
2. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych:
 
 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym, 
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.
 
 Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono kwotę w wysokości 2 579 681, 46 PLN projektu (85% - udział środków UE , 15% - wkład własny).
  
Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w momencie wyczerpania określonego limitu środków lub uzasadnioną decyzją IOK.
 
Wszystkie oferty powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe wymagania dla konkursu, którą można pobrać na stronie internetowej naszego Urzędu www.wup.zgora.pl. Dokumentacja konkursowa pozostaje również do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 15, w pokoju nr 202.
 
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15, pokój 312 oraz 204, tel. (068) 456 56 30 lub 456 56 04, e-mail: wup@wup.zgora.pl.
 
Ogólne informacje dla projektodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawierają dokumenty Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 oraz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 dostępne na stronach internetowych www.wup.zgora.pl .
 
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowią załączniki do dokumentacji konkursowej nr PO KL/ 6.1.2/1/08.
 
W dniu 4 lipca 2008 r. do dokumentacji konkursowej dla konkursu nr PO KL/6.1.2/1/08 wprowadzono następującą zmianę - zapis dotyczący partnerów (Partnerzy stanowiący podmioty o charakterze nieformalnym oraz partnerzy będący podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.), które zgodnie z zapisami ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe. Wyżej wymienieni Partnerzy nie mają obowiązku wnosić załączników finansowych, powinni oni jednak podpisać odpowiednie oświadczenie Załącznik nr 28 (w przypadku podmiotów o charakterze nieformalnym) lub Załącznik nr 29 (w przypadku podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 pkt a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.).

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .

Działanie 6.2

Drukuj informację
dodano: 2008-11-20
aktualizacja: 2009-12-10

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
w dniu 31 lipca 2008 r.
 
ogłasza konkurs otwarty nr PO KL/ 6.2/1/08 na składanie projektów w ramach
 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
 
Oferty konkursowe w formie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS można składać od dnia 31 lipca 2008 r. w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Beneficjenci zobowiązani są do złożenia wniosku aplikacyjnego w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz w wersji elektronicznej, przygotowanego w oparciu o zapisy dokumentacji konkursowej. Wnioski należy składać osobiście, przesyłać pocztą lub dostarczyć pocztą kurierską, przy czym o terminie złożenia decyduje data wpływu do adresata.
Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 
Dofinansowaniu będą podlegały następujące rodzaje projektów:
 • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),
 • promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne,
 • upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 
Złożony przez Beneficjenta wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega w pierwszej kolejności ocenie pod względem spełniania ogólnych kryteriów formalnych, tj.:
 • czy wniosek złożono we właściwej instytucji (pkt 1.5 wniosku),
 • czy wniosek został wypełniony w języku polskim,
 • czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową (w tym pkt 2.6, część V wniosku),
 • czy wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL),
 • czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów,
 • czy działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych,
 • czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) (część V wniosku),
 • czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie właściwie zapisany nr konkursu: PO KL/6.2/1/08),
 • czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL (nie może być wcześniejszy niż 12 grudnia 2006 roku oraz późniejszy niż 31 grudnia 2015 roku) 
 
W następnym etapie weryfikacji formalnej ocenie podlegają tzw. szczegółowe kryteria dostępu, tj. :
 • W ramach Działania kwalifikować się będą projekty o minimalnej wartości 50 000 zł.
 • W przypadku projektów przewidujących wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą kwalifikować się będą jedynie projekty o charakterze kompleksowym – zakładające w pierwszej kolejności obowiązkowe, wstępne szkolenie / doradztwo umożliwiające Beneficjentom Ostatecznym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do złożenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • W przypadku projektów przewidujących promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno – informacyjne kwalifikować będą się wyłącznie projekty obejmujące swoim zasięgiem cały obszar województwa i realizowane w każdym powiecie.
 • W ramach Działania kwalifikować się będą projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego.
 • W ramach Działania kwalifikować się będą projekty, których zakładany okres realizacji nie przekracza 2 lat.
 
Komisja Oceny Projektów dokonuje weryfikacji merytorycznej poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie projektów. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w oparciu o:
 • ogólne kryteria merytoryczne (w tym m.in. uzasadnienie potrzeby realizacji, grupy docelowe, potencjał wnioskodawcy, sposób zarządzania, wydatki),
 • kryteria strategiczne (w przypadku projektów konkursowych kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów zawierających pewne wskazania, co oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej). 
 
Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza uzyskania maksymalnej liczby punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych. Jednakże uzyskanie premii punktowej za spełnienie kryteriów strategicznych podnosi ogólną liczbę otrzymanych punktów i zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania.
 
W ramach Działania możliwość uzyskania dodatkowych punktów będą miały projekty:
a) w których minimum 50% Beneficjentów Ostatecznych stanowić będą osoby z jednej z wymienionych grup: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotne kobiety, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni– (7 pkt.)
b) w których minimum 50% Beneficjentów Ostatecznych stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich – (7 pkt.)
c) przewidujących założenie przez Beneficjentów Ostatecznych spółdzielni socjalnej – (6 pkt.)
 
W przypadku spełnienia więcej niż jednego z wymienionych kryteriów strategicznych dodatkowe punkty sumują się. Suma dodatkowych punktów nie może przekroczyć 20 pkt.
 
Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono kwotę w wysokości 11 325 430, 82 PLN. Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wartości projektu (85% - udział środków UE , 15% - budżet państwa).
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w momencie wyczerpania określonego limitu środków lub uzasadnioną decyzją IOK.
 
Wszystkie oferty powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe wymagania dla konkursu, którą można pobrać na stronie internetowej naszego Urzędu www.wup.zgora.pl. Dokumentacja konkursowa pozostaje również do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 15, w pokoju nr 202.
 
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy
ul. Wyspiańskiego 15, pokój 302, 312 oraz 204, tel. (068) 456 56 32, (068) 456 56 30 lub (068) 456 56 04, e-mail: wup@wup.zgora.pl.
 
Ogólne informacje dla projektodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawierają dokumenty Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 oraz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 dostępne na stronach internetowych www.wup.zgora.pl
 
 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowią załączniki do dokumentacji konkursowej nr PO KL/ 6.2/1/08.
 • W dniu 25 sierpnia 2008 r. do dokumentacji konkursowej dla konkursu nr PO KL/6.2/1/08 wprowadzono następującą zmianę (str. 24) – zapis dotyczący zabezpieczenia:
 • Jeżeli wartość dofinansowania przekracza 1 mln zł, Beneficjent ma prawo wybrać dwie formy zabezpieczenia z następujących form:
  • pieniądz;
  • poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  • gwarancja bankowa;
  • gwarancja ubezpieczeniowa;
  • poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);
  • weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  • zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta.
Kwota na jaką opiewa zabezpieczenie powinna być równa wartości dofinansowania na ten rok realizacji projektu (w przypadku projektów dłuższych niż 1 rok kalendarzowy), w którym wartość dofinansowania jest najwyższa. Natomiast w przypadku projektów trwających krócej niż 1 rok kwota na jaką opiewa zabezpieczenie powinna być równa całej wartości dofinansowania. 

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .

Działanie 6.3

Drukuj informację
dodano: 2008-11-20
aktualizacja: 2009-04-28
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
w dniu 31 marca 2008 r.
 
ogłasza konkurs otwarty nr PO KL/ 6.3/1/08
na składanie projektów w ramach
 
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3
„Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”
  
Oferty konkursowe w formie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS można składać od dnia 31 marca 2008 r. w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Beneficjenci zobowiązani są do złożenia wniosku aplikacyjnego w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz w wersji elektronicznej, przygotowanego w oparciu o zapisy dokumentacji konkursowej. Wnioski należy składać osobiście, przesyłać pocztą lub dostarczyć pocztą kurierską, przy czym o terminie złożenia decyduje data wpływu do adresata.
  
Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 
Dofinansowaniu będą podlegały następujące rodzaje projektów:
 
 • projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
 • wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, 
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. 
  
Złożony przez Beneficjenta wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega w pierwszej kolejności ocenie pod względem spełniania ogólnych kryteriów formalnych, tj.:
 
 • czy wniosek wypełniono w języku polskim,
 • czy wniosek złożono we właściwej instytucji,
 • czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs,
 • czy wniosek został złożony we właściwym terminie,
 • czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu,
 • czy wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby),
 • czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku, czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku,
 • czy projekt stanowi odpowiedź na konkurs (np. zgodność z programem operacyjnym, z działaniem),
 • czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu (tzn. czy nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).
 
 
 
W następnym etapie weryfikacji formalnej ocenie podlegają tzw. szczegółowe kryteria dostępu, tj. :
 
 • W ramach Działania kwalifikować się będą projekty o maksymalnej wartości 50 000 zł.
 • W ramach Działania kwalifikować się będą projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego.
 • W ramach Działania kwalifikować się będą projekty, których zakładany okres realizacji nie przekracza 2 lat.
 
 
Kolejnym etapem oceny jest weryfikacja merytoryczna:
 
1. Ogólnych kryteriów merytorycznych, które obejmują:
 
 • kryteria jakości projektu:
 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL,
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału określonych grup docelowych,
 • wartość dodana projektu,
 • dobór instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej,
 • rezultaty projektu,
 • racjonalność harmonogramu działań.
 • kryteria Beneficjenta:
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy),
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji),
 • kryteria finansowania projektu:
 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów,
 • efektywność wydatków projektu,
 • kwalifikowalność wydatków.
 
2. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych:
 
 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.
 
3. Spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych:
 
W przypadku projektów skierowanych bezpośrednio do osób bezrobotnych możliwość uzyskania dodatkowych punktów przewidziana jest dla Projektów:
 
a) w których minimum 25% Beneficjentów Ostatecznych stanowić będą osoby z jednej z wymienionych grup: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotne kobiety, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni– (10 pkt.)
 
b) ukierunkowanych na upowszechnianie samozatrudnienia wśród mieszkańców obszarów wiejskich – (10 pkt.)
 
W przypadku spełnienia więcej niż jednego z wymienionych kryteriów strategicznych dodatkowe punkty sumują się. Suma dodatkowych punktów nie może przekroczyć 20 pkt.
 
Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono kwotę w wysokości423 805,97 PLN. Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wartości projektu (85% - udział środków UE , 15% - budżet państwa)
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w momencie wyczerpania określonego limitu środków lub uzasadnioną decyzją IOK.
 
Wszystkie oferty powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe wymagania dla konkursu, którą można pobrać na stronie internetowej naszego Urzędu www.wup.zgora.pl. Dokumentacja konkursowa pozostaje również do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 15, w pokoju nr 202.
 
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15, pokój 312 oraz 204, tel. (068) 456 56 30 lub 456 56 04, e-mail: wup@wup.zgora.pl.
 
Ogólne informacje dla projektodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawierają dokumenty Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 oraz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 dostępne na stronach internetowych www.wup.zgora.pl .
 
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowią załączniki do dokumentacji konkursowej nr PO KL/ 6.3/1/08.
 
W dniu 4 lipca 2008 r. do dokumentacji konkursowej dla konkursu nr PO KL/6.3/1/08 wprowadzono następującą zmianę - zapis dotyczący partnerów (Partnerzy stanowiący podmioty o charakterze nieformalnym oraz partnerzy będący podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.), które zgodnie z zapisami ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe. Wyżej wymienieni Partnerzy nie mają obowiązku wnosić załączników finansowych, powinni oni jednak podpisać odpowiednie oświadczenie Załącznik nr 28 (w przypadku podmiotów o charakterze nieformalnym) lub Załącznik nr 29 (w przypadku podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 pkt a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.).

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .

Archiwum

Drukuj informację
dodano: 2008-11-20
aktualizacja: 2009-04-28
 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
 w dniu 28 listopada 2007 r.
 
 
 
ogłasza pilotażowy konkurs zamknięty nr PO KL/ 6.1.1/1/07
na składanie projektów w ramach
  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałanie 6.1.1
„Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
 
 
 
Oferty konkursowe w formie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS można składać od dnia 28 listopada 2007 r. do dnia 14 stycznia 2008 r. w godz. od 7:30 do godz. 15.30 w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Beneficjenci zobowiązani są do złożenia wniosku aplikacyjnego w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz w wersji elektronicznej, przygotowanego w oparciu o zapisy dokumentacji konkursowej. Wnioski należy składać osobiście, przesyłać pocztą lub dostarczyć pocztą kurierską, przy czym o terminie złożenia decyduje data wpływu do adresata.
Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są wszystkie podmioty, (w tym powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, w zakresie zadań nieobjętych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
  
Dofinansowaniu będą podlegały następujące rodzaje projektów:
 
 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, 
 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, 
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, 
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: 
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza 
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
 • i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania
 • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) 
 • wsparcie doradczo – szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) 
 • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału
 • w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych 
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających
 • na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym 
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji
 • na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.
Złożony przez Beneficjenta wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega w pierwszej kolejności ocenie pod względem spełniania ogólnych kryteriów formalnych, tj.:
 
 • czy wniosek złożono we właściwej instytucji, 
 • czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs, 
 • czy wniosek został złożony we właściwym terminie,
 • czy wniosek wypełniono w języku polskim,
 • czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, 
 • czy wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby), 
 • czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku, 
 • czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku, 
 • czy projekt stanowi odpowiedź na konkurs (np. zgodność z programem operacyjnym, z działaniem),
 • czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu (tzn. czy nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).
 W następnym etapie weryfikacji formalnej ocenie podlegają tzw. szczegółowe kryteria dostępu, tj. :
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty o minimalnej wartości 50 000 zł.
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego.
 • W ramach Poddziałania kwalifikować się będą projekty, których zakładany okres realizacji nie przekracza 2 lat.
 Kolejnym etapem oceny jest weryfikacja merytoryczna:
 
1. Ogólnych kryteriów merytorycznych, które obejmują:
 •  kryteria jakości projektu:
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL, 
  • sposób wyboru i zapewnienia udziału określonych grup docelowych,
  • wartość dodana projektu,
  • dobór instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej,
  • rezultaty projektu,
  • racjonalność harmonogramu działań.
 •  
 • kryteria Beneficjenta:
  •  doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy), 
  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji),
 •  kryteria finansowania projektu:
  •  niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów,
  •  efektywność wydatków projektu,
  •  kwalifikowalność wydatków.
 2. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych:
 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.
 3. Spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych:
 
W przypadku projektów skierowanych bezpośrednio do osób bezrobotnych możliwość uzyskania dodatkowych punktów przewidziana jest dla Projektów:
  
a) w których minimum 50% Beneficjentów Ostatecznych stanowić będą osoby z jednej z wymienionych grup: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotne kobiety, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni
– (7 pkt.)
 
b) w których minimum 50% Beneficjentów ostatecznych stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich – (7 pkt.)
 
c) zintegrowanych, tj. zakładających przynajmniej dwie formy wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych, w tym formę wsparcia dającą Beneficjentowi Ostatecznemu nową umiejętność, kwalifikację, oraz drugą formę wsparcia nastawioną na ukierunkowanie zawodowe, tj. doradztwo, pośrednictwo – (6 pkt.)
 
W przypadku spełnienia więcej niż jednego z wymienionych kryteriów strategicznych dodatkowe punkty sumują się. Suma dodatkowych punktów nie może przekroczyć 20 pkt.
 
Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono kwotę w wysokości 1 083 466, 22 PLN. Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wartości projektu (85% - udział środków UE , 15% - budżet państwa). 
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków, tj. do dnia 28 lutego 2008 r.
 
Wszystkie oferty powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe wymagania dla konkursu, którą można pobrać na stronie internetowej naszego Urzędu www.wup.zgora.pl. Dokumentacja konkursowa pozostaje również do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 15, w pokoju nr 202.
 
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w terminie nie przekraczającym 45 dni od daty zamknięcia konkursu.
 
Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15, pokój 202 oraz 204, tel. (068) 456 56 02 lub 456 56 04, e-mail: wup@wup.zgora.pl.
 
Ogólne informacje dla projektodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawierają dokumenty Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 oraz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 dostępne na stronach internetowych www.wup.zgora.pl .
 
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowią załączniki do dokumentacji konkursowej nr PO KL/ 6.1.1/1/07.
 
W dniu 30 listopada 2007 r. do dokumentacji konkursowej dla konkursu nr PO KL/6.1.1/1/07 wprowadzono następujące zmiany:
1. W pkt. 3.1 usunięto zapisy dotyczące wymogu parafowania wniosku o dofinansowanie projektu.
2. W pkt. 5.1 usunięto zapis dotyczący tzw. partnerstwa nieformalnego.
 

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu