Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Aktualności

Aktualności

Bezrobocie w województwie lubuskim w marcu 2015 roku

Drukuj informację
dodano: 2015-04-07
Na koniec marca 2015 roku w województwie lubuskim zarejestrowanych było 47 475 osób bez pracy. Marzec to drugi z rzędu miesiąc w tym roku, w którym mamy do czynienia ze spadkiem bezrobocia. W stosunku do marca ubiegłego roku jest o 12 270 osób bezrobotnych mniej, czyli o 20,5 procent mniej.
 
W minionym miesiącu tego roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 1766 osób. Spadek ten miał miejsce zarówno wśród kobiet o 795, jak również wśród mężczyzn o 971.
 
Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich powiatach województwa lubuskiego. Najbardziej znacząco w powiatach: żagańskim – o 347 osób, żarskim – o 212 osób, Zielonej Górze – o 185 osób, strzelecko-drezdeneckim – o 175 osób.
 
Powiatowe urzędy pracy dysponowały 2964 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 254 mniej niż w miesiącu poprzednim i o 632 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

„Giełda pracy” w internecie

Drukuj informację
dodano: 2015-03-31
Zakończyliśmy realizację projektu, którego efektem jest powstanie „Giełdy Pracy”- portalu z dostępnymi ofertami nauki zawodu oraz pracy w zawodach rzemieślniczych. Są to oferty pracodawców zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Cottbus:
 
 
Projekt ten Izba Rzemieślnicza realizowała przez dwa lata wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013.
 
W projekcie pt. „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej” oprócz strony internetowej, zorganizowano 12 spotkań dotyczących kształcenia i pracy w zawodach rzemieślniczych po obu stronach granicy.
 

 


osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2015 roku

Drukuj informację
dodano: 2015-03-30
26 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze odbyło się kolejne w roku bieżącym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP).
 
 
Na zdjęciu : Jerzy Stawski przewodniczący WRRP,
po lewej stronie siedzi wciemarszałek Romuald Gawlik
  
Posiedzenie rozpoczął przewodniczący rady - Jerzy Stawski. Przywitał on obecnych na spotkaniu członków rady, zaproszonych gości, dyrekcję i pracowników WUP. Na spotkaniu obecni byli Romuald Gawlik - wicemarszałek województwa lubuskiego, Sławomir Kulczyński - dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Klaudiusz Balcerzak - radny Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2014 - 2018. Przewodniczący WRRP odczytał ustalony wcześniej porządek obrad oraz poinformował o konieczności wprowadzenia kolejnego punktu, jakim było oddelegowanie przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
Stanisław Rogulski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych
w Zielonej Górze uzasadniał potrzebę kształcenia młodzieży m.in. w zawodzie mechanik motocyklowy.
 
Zgodnie z ustaleniami w pierwszych punktach spotkania członkowie rady zaopiniowali 13 kierunków kształcenia. Odpowiednie wnioski zostały złożone przez sześć szkół (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli, Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze, Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie, Zespół Szkół Zawodowych w Lubsku). Iwona Małolepsza (inspektor wojewódzki z Wydziału Rynku Pracy WUP) przedstawiła informacje dotyczące poszczególnych zawodów. W tej części spotkania wzięli udział przedstawiciele szkół, którzy odpowiadali na pytania członków i przedstawiali argumenty dotyczące utworzenia wnioskowanych kierunków kształcenia.
 
Propozycje kształcenia w nowych zawodach wzbudziły żywą dyskusję.
Na pierwszym planie: Krzysztof Hnat, z Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości  Zielonej Góry.
 
Po zaopiniowaniu wszystkich kierunków głos zabrał Klaudiusz Balcerzak. Wyraził troskę o kształcenie zawodowe, zwrócił uwagę na koniczność zachęcania młodych ludzi do podejmowania nauki w szkołach zawodowych.
 
Następny punkt dotyczył projektu innowacyjnego pn. „JobFirma jako model pracy z osobami 50+” i omówił go Krzysztof Toruński przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN. W ramach projektu przetestowany został innowacyjny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych z grupy wiekowej, wymagającej szczególnej uwagi na rynku pracy.
 
Zgodnie z ustaleniami w tym miejscu dokonano wyboru spośród członków rady jej przedstawicieli do komisji konkursowej, dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Zostali nimi: Jerzy Stawski oraz Szczepan Słomczyński.
 
Sytuację na lubuskim rynku pracy omówił wicedyrektor WUP - Łukasz Hudziak. Zgodnie z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w kraju wynosiła 12,0%, zaś w województwie lubuskim - 13,2%. Licząc od wartości najmniejszej - zajmujemy 9 pozycję w kraju. Na koniec lutego 2015 r. w rejestrach PUP znajdowało się 49.241 osób. Jest to najmniejsza lutowa liczba bezrobotnych w historii województwa. W centrum zainteresowania urzędów pracy znajdują się przede wszystkim grupy bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, osoby do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia i niepełnosprawni).
 
W dalszej części spotkania członkowie dokonali oceny okresowego sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2014 rok. Informacje na temat realizacji planu pracy WUP przedstawił Waldemar Stępak – p.o. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Omówił szczegółowo najważniejsze zadania poszczególnych wydziałów WUP realizowane w 2014 roku. Podkreślił wsparcie pracowników merytorycznych przez wydziały księgowości i organizacyjno-prawny. Wskazał, iż część z wymienionych przez niego działań omówiona zostanie bardziej szczegółowo w dalszej części posiedzenia.
 
W następnej kolejności zaopiniowano sprawozdanie z realizacji Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014. Edwin Gierasimczyk – naczelnik Wydziału Rynku Pracy podał przykłady działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości i włączenia społecznego, wsparcia pracodawców w tworzeniu miejsc pracy poprzez ich dofinansowanie lub przygotowywanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Łącznie z różnego rodzaju przedsięwzięć skorzystało ponad 209 tys. osób, przy wydatkach na poziomie blisko 542 mln zł.
 
Z informacją nt. przeznaczenia i wykorzystania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2014 roku zapoznał członków WRRP Marcin Morkowski (główny księgowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wyjaśnił on, jakie kwoty środków fakultatywnych Funduszu Pracy zostały wydatkowane m.in. na rozwój systemu informatycznego, informację i poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwa lokalne, szkolenia kadr służb zatrudnienia oraz zwrot członkom kosztów dojazdów na posiedzenia rady.
 
Wykorzystanie środków Funduszu Pracy na realizację programów promocji zatrudnienia omówiła Agata Kurpisz – kierownik Zespołu Programów Rynku Pracy WUP. Przedstawiła wykorzystanie środków, wydatki na poszczególne aktywne formy i liczby osób wspartych w ramach usług i instrumentów rynku pracy. Podkreśliła, iż urzędy pracy promowały, wdrażały i realizowały nową formę wspomagającą przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących (pracodawców i pracowników), tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 
Podsumowanie działań w roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz planowane przez WUP działania na rok 2015 przedstawił Tomasz Linda - naczelnik Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w WUP. Wskazał zrealizowane w ub. r. działania w ramach poddziałania 6.1.3 i 6.1.1 PO KL. Następnie omówił zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach wdrażania EFS w okresie programowania 2014-2020 i przeznaczone na nie środki.
 
Temat działań podejmowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zreferowała Julita Szczepańska-Wróblewska - naczelnik Wydziału ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP. Zapoznała członków z danymi dotyczącymi zaspokojenia roszczeń pracowniczych pracownikom niewypłacalnego pracodawcy oraz środków wydatkowanych na rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy.
 
Wstępnie zaplanowano kolejne spotkanie na czerwiec 2015 roku.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Targi Pracy na UZ

Drukuj informację
dodano: 2015-03-18
18 marca 2015 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się XIII edycję Targów Pracy. Jest to impreza, która już od dwunastu lat pomaga młodym ludziom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu, jaką jest rozpoczęcie kariery zawodowej poprzez znalezienie pracy, praktyki lub stażu.
 
 
W tym roku targi cieszyły się ogromną popularnością. Udział w nich wzięło 76 wystawców, w tym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz sieć EURES reprezentujące Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, a także Izba Rzemieślnicza z Frankfurtu /O, która współpracuje z WUP.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Targi Edukacji i Pracy-„ Dobry Wybór- Gwarancją Sukcesu”- III edycja

Drukuj informację
dodano: 2015-03-16
aktualizacja: 2015-03-17
autor informacji: Agata Bajon
Młodzieżowe Centrum Kariery LWK OHP i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie serdecznie zapraszają do udziału w Targach Edukacji i Pracy, które odbędą się 15 kwietnia 2015 w godz.10-14 w Hali Sportowej w Gubinie ul. Krakowska 1
Targi skierowane są do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów, osób poszukujących pracy, bezrobotnych oraz wszystkich zainteresowanych planowaniem swojej kariery i rozwojem osobistym.
 
Oferta Targów:
- prezentacje instytucji oświatowych, szkoleniowych.
- prezentacja pracodawców polskich i niemieckich
- prezentacja instytucji rynku pracy
- oferty pracy
- konsultacje prowadzone przez polskich i niemieckich doradców EURES
- prelekcje, wykłady, prezentacje
 
Jest to już trzecia edycja ! Z opinii ludności można stwierdzić, że jest to przedsięwzięcie potrzebne w naszym regionie z uwagi na nieciekawą sytuację panującą na lokalnym rynku pracy.
 
Jeżeli byłby ktoś zainteresowany zaprezentowaniem się w roli wystawcy serdecznie zapraszamy!
 
Informacje w sprawie targów udziela:
 
Beata Bielawska- doradca zawodowy MCK LWK OHP w Gubinie
ul. Chrobrego 6
66-620 Gubin
tel. 68 3591 066
 
 
 
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Agata Bajon

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Drukuj informację
dodano: 2015-03-13
autor informacji: Ewa Hebdzyńska
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.
 
Termin składania wniosków: 30 marca 2015 r. – 10 kwietnia 2015 r. Szczegółowe informacje o naborze zawarte są w dokumentacji wraz z załącznikami, która zamieszczona jest w pod linkiem: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/web/pokl-zielona-gora/dzialanie-1.1-power.
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Ewa Hebdzyńska

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Spotkanie informacyjne dotyczące planowanego uruchomienia naboru projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1, POWER 2014-2020

Drukuj informację
dodano: 2015-03-06
autor informacji: Katarzyna Rauchut
W dniu 5 marca br., w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego uruchomienia naboru projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego.
 
Wśród poruszanych tematów znalazło się między innym omówienie warunków realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej wynikające z PO WER oraz prezentacja wniosku o dofinansowanie i aplikacji SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych).
 
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Katarzyna Rauchut

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Targi Edukacyjne „ABSOLWENT 2015”

Drukuj informację
dodano: 2015-03-05
aktualizacja: 2015-03-18
autor informacji: Anetta Sidorowicz
Wczoraj zakończyły się dwudniowe Targi Edukacyjne „ABSOLWENT 2015” zorganizowane przez firmę „Metro – Gewert Organizacja Imprez”. Była to już XIII edycja. Gorzowska Hala Sportowa Instytutu Kultury Fizycznej przy ul. Słowiańskiej w dniach 03 – 04 marca 2015 roku stała się miejscem spotkań lubuskich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i około 80 wystawców nie tylko z regionu, ale także między innymi z Wrocławia, Poznania, Wałbrzycha i ze Szczecina. Targi stały się dobrą okazją by porozmawiać z przedstawicielami z sektora edukacji i rynku pracy, zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną na różnych szczeblach nauczania, poznać osiągnięcia naukowe ośrodków kształcenia, nawiązać nowe kontakty, a przede wszystkim uzyskać aktualną i rzetelną informację, która wpłynie na świadome kierowanie rozwojem zawodowym młodych ludzi. 
 
 
 
Od trzynastu lat również gorzowskie Centrum Informacji i Planowania Kariery aktywnie uczestniczy udział w targach edukacyjnych promując usługę poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Rozmawialiśmy z młodzieżą o ich planach edukacyjnych i zawodowych, wadze świadomego zaplanowania kariery zawodowej i wiedzy na temat indywidualnych predyspozycji zawodowych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy. Pedagogów zapraszaliśmy do współpracy prezentując im wachlarz wsparcia i pomocy z obszaru doradztwa zawodowego dla uczniów pełnoletnich. Ponadto młodzież gotowa i chętna do pracy miała możliwość zapoznania się z ofertą zatrudnienia za granicą, kryteriami i oczekiwaniami zagranicznego pracodawcy. 
 
 
 
Atutem tegorocznych targów był program „Happening ABSOLWENT”, którego celem była prezentacja oferty szkół wraz z pokazami i występami artystycznymi uczniów. Goście mieli okazję obejrzeć popisy wokalne i sportowe młodych ludzi, zobaczyć profesjonalny masaż i prawidłowo wykonany makijaż, obejrzeć musztrę wojskową, a także podziwiać eksperymenty chemiczne oraz uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach elektronicznych i wiele innych.
 
Wszystkich zainteresowanych szczegółową relacją zapraszamy do odwiedzenia poniższych linków prezentujących już historyczne XIII Targi Edukacyjne „ABSOLWENT 2015”:
 
 
Edycja lubuska Targów Edukacyjnych trwa – tym razem zapraszamy do Zielonej Góry w dniach 10 – 11 marca br., w celu dalszego zgłębiania możliwości edukacyjnych, zawodowych w regionie, kraju i za granicą.
osoba, która odpowiada za treść informacji: Anetta Sidorowicz

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Opracowania Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Drukuj informację
dodano: 2015-03-02
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przekazał nam informację prasową dotyczącą sytuacji gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2015 roku oraz infografikę.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Nowa pomoc na ochronę miejsc pracy firmom dotkniętym rosyjskim embargiem

Drukuj informację
dodano: 2015-02-18
aktualizacja: 2015-02-19
autor informacji: Julita Szczepańska - Wróblewska
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż ustawą z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 28.01.2015 r. poz. 150) została zmieniona ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291).
Zmiany weszły w życie 1 lutego 2015 r.
 
Adresatami zmian wprowadzonych ustawą z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), którzy m.in. na skutek rosyjskiego embarga ponieśli straty w działalności gospodarczej i usługowej związanej z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi lub chowem bądź hodowlą zwierząt.
 
Z rozwiązań tych będą mogły skorzystać firmy, u których obroty gospodarcze spadły o co najmniej 15%, liczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych trzech kolejnych miesięcy przypadających po 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem z roku poprzedniego.
 
Pomoc udzielana przedsiębiorcy na rzecz ochrony miejsc pracy stanowi pomoc de minimis.
 
Przedsiębiorca, który będzie chciał otrzymać wsparcie w formie dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, nie może mieć zaległości w opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy. Ustawodawca przewiduje jednak wyjątki od tego zapisu. Jednym z nich jest np. sytuacja, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
 
Przedsiębiorca, który chce skorzystać z dobrodziejstwa ww. ustawy, składa wniosek do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa o przyznanie świadczeń na:
 
• częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego;
• częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;
• opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń.
 
Przedsiębiorca może również ubiegać się o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. Wniosek ten winien złożyć do właściwego ze względu na siedzibę firmy starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu).
 
Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki ustawowe, marszałek województwa zawiera z nim umowę o wypłatę świadczeń. Przedsiębiorca ten może uzyskać nawet sześciomiesięczne wsparcie mające na celu ochronę miejsc pracy. Za jeden miesiąc maksymalna wysokość bezzwrotnej pomocy przedsiębiorcy na jednego pracownika stanowi sumę kwoty zasiłku dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2014 r. jest to kwota 831,10 zł), składek na ubezpieczenia społeczne należnych od świadczeń, co daje na jednego pracownika maksymalną comiesięczną kwotę wsparcia w wysokości 945,04 zł. Przedsiębiorcy przysługują również z FGŚP środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń.
 
Celem ustawy jest ochrona miejsc pracy, dlatego też przedsiębiorca w czasie pobierania świadczeń na rzecz pracownika nie może mu wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy to trzech miesięcy przypadających po okresach pobierania świadczeń.
 
Wszystkie świadczenia wynikające z ustawy, w tym także dotyczące kosztów szkolenia pracowników, będą finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Minister właściwy ds. pracy – dysponent funduszu na pomoc przedsiębiorcom przeznaczył środki finansowe w wysokości 500 mln zł - z tego 250 mln zł w 2015 r. i 250 mln. zł w 2016 r.
 
Rząd ocenia, że dzięki nowym rozwiązaniom zostaną obniżone koszty pracy w przedsiębiorstwach dotkniętych embargiem rosyjskim, a w efekcie poprawi się ich sytuacja finansowa. Firmy będą też mogły utrzymać poziom zatrudnienia, co zapewni im gotowość do powrotu do stuprocentowej działalności w przypadku poprawy koniunktury.
 
Wnioski przedsiębiorców z województwa lubuskiego o przyznanie świadczeń rozpoznaje wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Tam też można zasięgnąć informacji na temat udzielanej pomocy mającej na celu ochronę miejsc pracy.

65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
tel. 68 456 77 08
 
Akty prawne:
 
 
Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wersja on-line na stronie www.fgsp.gov.pl Wnioski i wykazy, Generator Elektroniczny on-line wniosków i wykazów)
 
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu